Dz.U. 256

Patrzysz na wypowiedzi wyszukane dla frazy: Dz.U. 256

Temat: Jak rozpoznać, że dziecko jest maltretowane ???
Zgłoszenie
Kodeks postępowania cywilnego zawiera art. 572, który mówi, że każdy obywatel
ma społeczny obowiązek zawiadomienia o znęcaniu się nad nieletnim, w stosunku
do urzędników instytucji i organizacji społecznych określa to paragraf 2.
Urzędnicy instytucji państwowych i społecznych, w tym lekarze, kierownicy
instytucji dziecięcych i profesjonaliści, są zobowiązani prawem do
niezwłocznego zgłoszenia przypadku maltretowania dziecka (art. 256 par. 2
kodeksu postępowania karnego). Jeżeli tego nie uczynią, popełniają przestępstwo
i mogą być karani. W praktyce jednak wielu lekarzy nie dopełnia obowiązku
zgłaszania bez dalszych konsekwencji.
Pojawia się tu problem zachowania tajemnicy lekarskiej (art. 40 pkt 1 ustawy z
dnia 5 grudnia 1996, Dziennik Ustaw nr 28 z 26 marca 1997 r.). Jednakże pkt 2
tejże ustawy mówi, że "przepisu zawartego w punkcie 1 nie stosuje się, gdy
zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
pacjenta".
Temat: GSCE = polska matura ????
Procedura nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych
za granicą.
I
Zasady uznawania świadectw szkolnych regulują:
1. Art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
- Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06.04.2006r. w sprawie
nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą
(Dz.U. z 2006r. Nr 63, poz. 443).
3. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych,
sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz.
938 i 939).

Zagraniczne świadectwo może być uznane za równoważne z polskim świadectwem
ukończenia określonej szkoły, polskim świadectwem dojrzałości na podstawie
odpowiedniej umowy międzynarodowej lub – w przypadku braku umowy – w trybie
nostryfikacji. Jeśli dane świadectwo wydane zostało w okresie obowiązywania
danej umowy, jego uznanie następuje automatycznie, na zasadach przewidzianych w
umowie, bez obowiązku dokonywania dodatkowo nostryfikacji.
Wykaz umów dostępny jest na stronie internetowej Biura Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej www.buwiwm.edu.pl.Temat: Co konduktor wie o legitymacji studenckiej?
Jak konduktor nie chce jej uznać to jest niedouczony - jak wół w
przepisach stoi że studentom – obywatelom polskim studiującym za
granicą, do ukończenia 26 roku życia przysługuje ulga 37% na
podstawie dokumentu jakim jest:
1) legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą, albo
2) międzynarodowa legitymacja studencka International Student
Identity Card (ISIC), okazywana wraz z legitymacją
studencką uczelni zagranicznej oraz dowodem osobistym lub innym
dokumentem umożliwiającym potwierdzenie
tożsamości osoby uprawnionej.
Podstawa prawna:
UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ
na podstawie ustaw:
1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r. Nr 175,
poz. 1440
z późn. zm.),
2) z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.)Temat: domowe przedszkola
Jeśli jestes zaintersowana poszukaj informacji o "innych formach
edukacji przedszkolnej", w Twoim przypadku pewnie byłby to punkt
przedszkolny.
Poczytaj ustawy i rozporządzenia:
Podstawa prawna funkcjonowania domowych przedszkoli:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. – Dz. U. z
2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) – rozdział 8
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008
r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
działania (Dz. U. nr 7, poz. 38, Dz. U. nr 104, poz. 667)

i poszperaj w sieci - jest dużo informacji na ten temat, choć nie
wszystko;
temat rzeka to Sanepid...
Jeśli chodzi o "rację bytu" musisz zorientować się jak
wygląda "rynek" w okolicy do której się masz przeprowadzić
Zyczę wytrwałości
Temat: Podlasie w sieci
Tu są zatem liczby drogi Yodo. Okazuje się, że rejonie
Białegostoku z usługi, którą wybrałes sam (Neostrada)
korzysta mniej niz 500 osób. Będąc w elitarnym gronie
klientów TP SA nieładnie narzekać na swojego providera.
Wielu korzysta z innych usług tepsy, ale są także tacy,
którzy radzą sobie inaczej...
www.rainet.pl/dzial.php?dz=B&pd=BI&art=256Temat: "zasady" przyęcia do przedszkola...:(
Podstawa prawna:
a Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty -tekst jednolity z
2004 r., Dz.U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.
b Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i
trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych -Dz.U. z 2004 r., Nr 26, poz.232
c Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły z późniejszymi zmianami -Dz.U. z
2001 r., Nr 61, poz.624 z późn. zm.
Temat: Co konduktor wie o legitymacji studenckiej?
Powinieneś kupować bilety bez ulgi. Ulga 37% przysługujedla dzieci i
młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do
ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
– publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia w wysokości 37% na podstawie dokumentu
poświadczającego uprawnienia
do ulgowych przejazdów:legitymacja szkolna wraz z dowodem osobistym
lub innym dokumentem umożliwiającym
stwierdzenie wieku ucznia, jeżeli nie jest on określony w tej
legitymacji.
Podstawa prawna:
UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ
– na podstawie ustaw:
1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r. Nr 175,
poz. 1440
z późn. zm.),
2) z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.)Temat: Czy będzie wojna o szkoły?
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 20 w Częstochowie przy ul. Łukasińskiego 70/74.

Na podstawie art. 59 ust.1 i 2 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1.

Podejmuje się zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej nr 20 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty w Częstochowie przy ul. Łukasińskiego 70/74 z dniem 31 sierpnia 2009 r.

§ 2.

Zobowiązuje się i upoważnia Prezydenta Miasta do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia Śląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji oraz do wystąpienia do Śląskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) mgr Zdzisław Jacek Betnarski
Temat: Rządowe dopłaty do kredytów mieszkaniowych
Rozdział 2
Zasady stosowania dopłat
Art. 3.
1. Dopłaty moga byc stosowane, jeeli kredyt preferencyjny został udzielony na
podstawie umowy zawartej z instytucja ustawowo upowaniona do udzielania
kredytów przez:
1) oboje małonków;
2) osobe samotnie wychowujaca przynajmniej jedno:
a) małoletnie dziecko,
b) dziecko, bez wzgledu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawa z dnia
28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.
2255, z pózn. zm.[6])), jest pobierany zasiłek pielegnacyjny,
c) dziecko do ukonczenia przez nie 25 roku ycia, uczace sie w szkołach,
w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników słub
społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o
systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm.[7])), a
take w szkołach wyszych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

...........................................................

Ani słowa o samotnej kobiecie z potwierdonym poczęcięm. Ta ustawa, to knot
legislacyjnyTemat: Przedszkole na Radogoszczu
podstawa programowa
UCHWAŁA Nr LVII/1105/05
RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Miasto Łó.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400),

Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1.1. Usługi świadczone przez przedszkola miejskie w zakresie podstawy
programowej rozumianej jako obowiązkowy na danym etapie kształcenia zestaw
treści nauczania, są bezpłatne.
2. Bezpłatna podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest
w ciągu 5 godzin, rano lub popołudniu, w zależności od potrzeb rodziców
w tym zakresie.
3. Dziecko uprawnione jest do korzystania z usług określonych w ust. 1 i 2
wyłącznie w jednym przedszkolu.

www.uml.lodz.pl/uchwaly/rm/04_1105.DOC
w pozniejszych ustawach nic na ten temat juz nie ma
wiec jak sadze nic sie nie zmienilo
Temat: Niesiołowski z troską o Lepperze i Giertychu
.uchwalanr.32
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 utawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym(DZ.U.z 2001r.Nr 142, poz 1591 ze zm.) w związku z art59 ust.1 ustawy
zdnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty(DZ.U. z2004r.Nr 256, poz. 2572 ze
zm.)-Rada m.st. Warszawy uchwala co następuje:

Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006r. Przedszkola nr.92 w
Warszawie ul. Leonarda 6/8.

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi m.st, Warszawy.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjecia.

tu masz konkrety.Jest jeszcze zamykane przy ul. Rabsztyńskiej.
Dwa przedszkola w okolicy, przy dwoch innych przepełnionych, tłumaczeniam ze na
WOLI JEST WIELE PRZEDSZKOLI, TYLE ŻE wOLA TO NAJWIEKSZA GMINA i odległości dla
dzieci i rodziców sa dośc istotne
Temat: problem ze szkołą-zgoda wójta
Podstawa prawna
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2672 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego
2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.
U. Nr 26, poz. 232)

I odpowiednie uchwały o zasadach rekrutacji do szkół w twojej
gminie.

Wójtowi chodzi zapewne o pieniądze, jeżeli dziecko będzie chodzić do
szkoły w innej gminie on straci fundusze na nie.
Nie rozumiem dlaczego w miejskiej szkole chcą od ciebie jakieś
pozwolenia? Zakładam że są tam miejsca wolne?
Temat: Giertych do Komisji Etyki: Ukarać Komorowskiego
Giertych do Komisji Etyki: Ukarać Komorowskiego
Prezydent Polski stojacy na straży konstytucji RP powinien spowodowac
egzekwowanie art. 13 naszej konstytucji zgodnie z obowiazującym KK art
256:Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:
Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu
zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie
struktur lub członkostwa.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Temat: Heil Farfał!
lear napisał:

> pan Farfał być może jest totalniakiem, być może nie jest (nie znam
go
> osobiście), ale skoro w Polsce wg Konstytucji nie można być
dyskryminowanym z
> żadnego powodu, to czemu faszysta czy narodowy socjalista nie może
być prezesem
> TVP, a socjalista (jak np Urbański) może?

Może o to chodzi -

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz.
483):
Art. 13. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych
metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także
tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza
nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu
zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje
utajnienie struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr
88, poz. 553, z późn. zm.):

Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny
ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu
na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.

Poza tym jednak byłoby głupio i wstyd na całą Europę, gdyby tak
prezes publicznej telewizji zmuszony był po jakieś swej szczerej
wypowiedzi zarządzać Telewizją Polską z więzienia.
Temat: Dlaczego ateiści plują na katolików?
zzasadami napisał:

> (Dz. U. z 1998 r. nr 155 poz. 1016) , art. 133, art. 137, art.
> 196, art. 256, art. 257 Kodeksu Karnego Ustawa z dnia 6 czerwca
> 1997 r. (Dz. U. z 2997 r. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)

Takie coś na mnie wrażenia robi. Daj kawałek tekstu wskazującego, że
ten czy inny pogląd jest ścigany.
Temat: W Warszawie nie będzie problemu z naborem ;-))))))
rozporządzenie 20 luty 2004
§ 2. Do przedszkola i oddziaΠu przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej
kolejnoÊci przyjmowane sà dzieci w wieku 6 lat
odbywajàce roczne przygotowanie przedszkolne.
W nast´pnej kolejnoÊci przyjmowane sà dzieci matek
lub ojców samotnie je wychowujàcych, matek
lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopieƒ niepeΠnosprawnoÊci bàdê caΠ-
kowità niezdolnoÊç do pracy oraz niezdolnoÊç do samodzielnej
egzystencji, na podstawie odr´bnych
przepisów, a tak˝e dzieci umieszczone w rodzinach
zast´pczych.

Na stronie edukacja sa artykuły wh których przyjmowane są dzieci do przedszkoli:
"Elektroniczny system ewidencji podań i wspomagania zapisu dzieci do
przedszkoli uwzględnia obecnie obowiązujące podstawowe kryteria przyjęć dzieci
do przedszkoli wynikające z zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. Nr 26, poz. 232) i art. 14 ust.1b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty ( Dz. U. nr 256, poz. 2572)."
Masz jakieś konktery jesli nie to proszę nie wypowiadaj się bez argumentów!Temat: Kryteria przyjmowania do przedszkola
Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) :
1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci :
a. w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
2. W następnej kolejności :
a. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących;
b. matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bą całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do
samodzielnej egzystencji;
c. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
Ponadto
3. Zgodnie z art. 14 ust.1b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty ( Dz. U. nr 256, poz. 2572) dyrektor przedszkola w szczególnie
uzasadnionych przypadkach może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło
2,5 roku.
4. Statut każdego przedszkola zawiera szczegółowe zapisy dotyczące kryteriów
przyjęć. Przedszkola dodatkowo preferują przy zapisach dzieci z terenu
dzielnicy, dzieci objęte opieką społeczną, dzieci rodziców pracujących,
rodzeństwa, dzieci już uczęszczające do przedszkola.
Temat: Lody Kulczyka
muszę cię zmartwić po raz drugi...
O Krajowym Funduszu Drogowym jest tylko:

Art. 4.
W ustawie z dnia z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o
Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.
11)
) w art. 39b:
1) w ust. 1 po pkt 11b dodaje się pkt 11c w brzmieniu:
„11c) wpływów z kar pieniężnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, o których
mowa w art. 140ar pkt 1 lit b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.
12)
);”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wpływy z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 11b i pkt
11c, Bank
Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w ramach środków finansowych
gromadzonych na Funduszu.”.

Hmm...według mnie wygląda na to jakby Kulczyk dalej mógł robić lody...czy się mylę ?
Temat: Zaślepiająca nienawiść katolickich radykałów do...
Art. 256,Art. 257 .Zastanowcie sie.
Na temat artykulu juz sie wczesniej wypowiedzialem.
Radykalowie sa we wszystkich wiarach i religiach.
Potrzebna jest refleksja.Podobne przepisy sa w EU.
Kazda ze stron powinna sie zastanowic......

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Z 1997 r. Nr 88,
poz. 553, z póżn. Zm.):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z
powodu jej przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej,
wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów
narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3
Temat: Co konduktor wie o legitymacji studenckiej?
Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komuni
wg ustawy 1) z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440
z późn. zm.),
2) z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.):
Studenci – obywatele polscy studiujący za granicą, do ukończenia
26 roku życia
dokumenty uprawniające do ulgi: 1) legitymacja studencka, wydana przez polską
szkołę wyższą, albo
2) międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card
(ISIC), okazywana wraz z legitymacją
studencką uczelni zagranicznej oraz dowodem osobistym lub innym dokumentem
umożliwiającym potwierdzenie
tożsamości osoby uprawnionej.
samn ISIC nie wystarcza wg polskiego prawa, potrzebna jest jeszcze druga
legitymacja uczelni, mimo że ISIC często taką legitymację zastepuję;)Temat: Dlaczego ateiści plują na katolików?
Polska, który to kraj nie zezwala na publikowanie KAŻDEGO poglądu. „Jeżeli są jakieś zakazy to nic o nich nie wiem” . Wiesz. Przypomnę. Art. 55 w zw. z art. 1.1.a Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 1998 r. nr 155 poz. 1016) , art. 133, art. 137, art. 196, art. 256, art. 257 Kodeksu Karnego Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2997 r. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)Temat: TV Trwam niedobrze zarejestrowana
radio Maryja i TV Trwam oraz Nasz Dziennik - opierając sieę na transmitowanych
przesłaniach sa środkami przekazu neofaszystowskimi. A tu działa konstytucja RP
i KK:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:
Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu
zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie
struktur lub członkostwa.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Temat: Modlitwa za dyktatora Franco
Potwierdza to tylko związki kościoła z faszyzmem. Czy trudno się
dziwić, że takie organicacje jak m.in. ONR czy Młodzież Wszechpolska
wcale nie tak rzadko korzystały z gościnności na parafiach?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr
78, poz. 483):

Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji
odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i
praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych,
których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść
rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy
lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur
lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997
r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Temat: Faszyzm a Radio Maryja
Kodeks karny
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.; sprostowanie: z 1997 r. Dz.
U. Nr 128, poz. 840; zm.: z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 48, poz. 548 i Nr 93, poz. 1027)

Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych,
rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Temat: Przesunięte rozpoczęcie roku szkolnego

www.men.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_404.php

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lipca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.3)) w § 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 1a - 4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca.";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: Roman Giertych
Temat: czy zerówka jest szkołą podstawową
właśnie myślę o odwołaniu się od tej decyzji. Ale kurcze tak się
zastanawiam czy MOPR jednak nie ma racji.

Cytuję:
"Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną
przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.), nawet jeżeli jest umieszczony w szkole podstawowej, nie
wchodzi w skład jej struktury organizacyjnej. Praca oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej jest zorganizowana w taki sam
sposób, jak praca przedszkola tj. zgodnie z ramowym statutem
przedszkola (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.
624, z późn. zm.).

Także sądzę, że niestety MOPR ma rację. Ale odwołam się. Co mi
szkodzi.
DziękujęTemat: List otwarty do Forum Kraj
vicemichnik napisał:

> Na razie nikt z Forum Kraj nie pokwapił się, żeby mi odpowiedzieć

Ja ci odpowiem.
Przede wszystkim nie piszesz żadnego artykułu, ponieważ wiedziałbyś jak się do
tego zabrać. Wie to najmarniejszy dziennikarzyna.
Lekcji za ciebie nie odrobię, ale podam ci źródła, ktore pomogą ci zaspokoić
twoją ciekawość:

Ustawa z dnia 5 lipca 1990, Prawo o zgromadzeniach, Rozdz. 2, art. 8, pkt. 1
Dz. U. z dn. 1 sierpnia 1990 (przy okazji możesz także zerknąc na inne artykuły
w tym rozdziale.

Szczegółowe rozwinięcie przepisu z art. 8 pkt. 1
odnajdziesz w Kodeksie Karnym, w dziale:
„Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu”
Udział w zbiegowisku publicznym. Naruszenie wolności zgromadzeń art. 254 k.k.
Nawoływanie do przestępstwa art. 255 k.k.
Publiczne propagowanie faszyzmu, nawoływanie do nienawiści art. 256
Publiczne znieważanie lub naruszanie nietykalności z powodów narodowościowych
etnicznych wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość art. 257 k.k.

Propagowanie pedofilii, która jest przestępstwem, jest tak samo niedozwolone,
jak propagowanie morderstw czy gwałtów (art. 255 k.k.) albo propagowanie treści
faszystowskich (art. 256).

Zadowolony? Następnym razem poszukaj sam.

A.Temat: Uostanoom w Naszyj pamjyn'ci.
DZIENNIK ZACHODNI 30 października - 1 listopada 2004 r. Nr 256

Czego pragnę? Chcę malować!

Rozmowa z Jerzym Dudą Graczem, malarzem

"(...) ... pracuję prawie wyłącznie poza Śląskiem. W Katowicach właściwie tylko
śpię. Nie maluję Śląska - mimo paru podejmowanych prób jakoś mi to nie szło.
Nie umiem niczego pięknego ani wzruszającego dopatrzyć się w tym zdegradowanym
postindustrialnym pejzażu. Śląsk wymusza na mnie ciągłą tęsknotę, żeby
pozałatwiać sprawy i uciec gdzieś w Polskę.

DZ: Dokąd pan ucieka? Jakie są pańskie ulubione miejsca?

JDG: Odwiedzam wsie, dziury takie, lubię obserwować i gadać z tymi ludźmi,
którzy tam mieszkają. Od nich się można wiele nauczyć. Szukam Polski w swoich
starych ukochanych miejscach. Jeżę na kresy, nad Wartę koło Wielunia. W góry
już nie mogę z powodu kłopotów z serce, ale dużo czasu spędzam na Ziemi
Lubuskiej. (...)Temat: LIST OTWARTY W SPRAWIE PATOLOGII W NAUCE !!!
Czy nie łamie się w ten sposób Art. 256, 257 KK ?
USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny.
(Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej
bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Temat: Rocznica Sieprnia: prałat Jankowski straszy
Sytuacja prawna w Polsce
Sytuacja prawna w Polsce

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:
Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia
władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11
września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Nie prowokuj.
Temat: Rydzyk!
przepraszam, ale
czy ktos kiedykolwiek pozwał Rydzyka przed sąd za złamanie następujących
artykułów:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Temat: Małpa mądrzejsza od człowieka????????

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553,
z późn. zm.):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Temat: Śledztwo po faszystowskich gestach
Totalitarystom
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu
zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie
struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

PS. Nie po to mój dziadek siedział w niemieckim obozie, a wujowie gnili na
Syberii, żebym musiał oglądać ludzi pozbawionych rozumu: nazistów, faszystów,
bolszewików...Temat: Autorzy faszystowskiej strony WWW w areszcie
lewak to nie faszysta i czesciowy socjalizm jest dobry jednak wszystko ma swoje
granice tak samo jest z liberalizmem

a co do faszystow to proszebardzo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:
Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia
władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11
września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Temat: Żenada, skandal, brak mi słów - rekrutacja W-wa
Dziewczyny oto odpowiedź jaką przesłała mi pani naczelnik z Biura
Edukacji rzepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty
(Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określają wiek
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Zgodnie z przepisem art.
14 ust. 1 i 1b ustawy o systemie oświaty, wychowanie przedszkolne
obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które
ukończyło 2,5 roku, co stanowi dolną granicę wieku. Elektroniczny
system ewidencji podań i wspomagania zapisu dzieci do przedszkoli
dotyczy dzieci urodzonych między 1 stycznia 2004 r. a 31
grudnia 2005 r. Jednak zgodnie z w. ww. artykułem o przyjęciu
dziecka, które w dniu 1 września 2008 r. nie będzie miało
ukończonych trzech lat mimo kwalifikacji przez system ostateczną
decyzję podejmuje dyrektor przedszkola na podstawie dodatkowej,
indywidualnej rozmowy.

Widzę więc że chyba niestety jak w tym kraju nie da się komuś w łapę
to niestety ma się marne szanse załatwić cokolwiek .

Pozdrawiam
Renata mama Ani i Zuzy
Temat: Autorzy faszystowskiej strony WWW w areszcie
> września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
> Art. 256.
> Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
> nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
> wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
> ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

rok nie wyrok 2lata d;a brataTemat: Kryteria przyjmowania do przedszkola
> 3. Zgodnie z art. 14 ust.1b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
> oświaty ( Dz. U. nr 256, poz. 2572) dyrektor przedszkola w szczególnie
> uzasadnionych przypadkach może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło
> 2,5 roku.

Tak więc dziecko, które urodziło się we wrześniu lub poźniej praktycznie nie ma szans dostać się do przedszkola, do którego jest więcej chetnych niż miejsc. Trochę to niesprawiedliwe.Temat: Lepper: najwięcej doktoratów h.c. w rządzie
słuchaj imbecylu

LEpper ukonczyl technikum ale nie przystapil do matury /mial takie prawo/
w swietle ustawy:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z
2004 r., Nr 256, poz. 2572).

Art 11a..

odpowiada ze ma wykształcenie srednie

malo tego
inny artykuł przytoczonej ustawy mówi czym sa świadectwa szkolne.. poczytaj i
dopiero zabieraj głosTemat: Rekrutacja w Warszawie - rocznik 2005
Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r nr
256 poz.2572)
Rozdział 2 - wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiazek
nauki.
art.14
1.wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.........
1a.....
1b. w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola
może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

-co do obowiązku przygotowanie przedszkolnego w przedszkolu albo w
oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej ten sam
art. 14 w ust. 3a wyraźnie mówi:
obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
-analogiczna sytuacja jest z dziećmi 7 letnimi i obowiazkiem
szkolnym.

z przepisów jasno wynika, że dla 6 i 7 latków liczy się kalendarzowo
rok urodzenia, a w przypadku wychowania przedszkolnego nie jest to
doprecyzowane i organy prowadzące (urzędy miast, gmin, dzielnic)
interpretują to według swoich potrzeb.Temat: Giertych będzie się domagał przeprosin od PE
funia81 napisała:

> PO i SLD nie "wynosi walki politycznej poza granice Polski", tylko ma odwage
> cywilna, aby przyznac, ze w Polsce zle sie dzieje. Staje w obronie tych,
ktoryc
> h
> posel (!) Wierzejski chcialby wypalowac. Potepia zrodlo rodzacego sie w Polsce
> faszyzmu.

Sytuacja prawna w Polsce
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu
zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie
struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Giertych mnie też nie odpowiada, ale wyzywanie naszego rządu od faszystów, to
przesada. Jeżeli znajdziesz coś na potwierdzenie swoich teorii w tej materii,
zawsze możesz coś z tym zrobić. Prawo będzie po twojej stronie. Nie wmawiaj
ludziom tych bzdur, o SLD zwłaszcza. Ostatnio rządzili- wystarczy.Temat: Nie tylko my mamy problemy z rasizmem.
no to ja popatrzylem w googla i oto co sie dowiedzialem:
"Za wydawanie i sprzedaż książki Hitlera można trafić na dwa lata do więzienia.
Tak mówi art. 256 kodeksu karnego - podaje "Dziennik Polski".
"To na szczęście rzadko używany przepis. Ja nigdy nie musiałem po niego
sięgnąć" - dodaje prokurator Krzywicki. "W tym wypadku prokuratura mogłaby
zająć się tą sprawą z urzędu, a ścigać za propagowanie treści faszystowskich
można zarówno wydawcę, jak i osobę sprzedającą tego typu publikacje" -
wyjaśnia."
hmmm... coś to wyjaśnia??
pozdrTemat: Autorzy faszystowskiej strony WWW w areszcie
ta ciekwe jakbys sie czuł jak byś był na tej stronie kazda wolnos ma swoje granice
a tak wogole o tym pisze konstytucja ktora kazdy przyjmuje i musi sie z nia liczyc
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:
Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,(...)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11
września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Temat: David Irving wypuszczony z austriackiego więzienia
Jest slownikowa.

Faszyzm to doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech,
sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa
(statolatrię, silne przywództwo oraz solidaryzm społeczny). Faszyzm głosi hasła
skrajnie nacjonalistyczne, antydemokratyczne i antyliberalne, zmierzający do
stworzenia państwa totalitarnego i monopartyjnego. Skupiał w swoich szeregach
nie tylko tzw. warstwy średnie (średnia burżuazja miejska i wiejska,
drobnomieszczaństwo, drobni kupcy, byli wojskowi), ale także najbardziej
zacofane grupy klasy robotniczej (zwłaszcza w Niemczech). Jego forma jest nazizm.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mowi na temat faszyzmu tyle:

Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia
władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11
września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Publicznie, czyli takze na forach.
Temat: Chlubna II RP coś z tego dalej zostało.
Dzięki za
hanusia.arendt napisała:

> Jakiś niedouczony sędzia zarejestrował giertychową MW z tekstem w
> statucie " będzie kontynuować tradycje przedwojenej MW " Cutuję z
> pamięci więc może nie być dokładnie ale sens ten sam.

Skoro łamie Konstytucję i KK byt ten nie pożyje długo o ile obudzi się np imć Kochanowski, tzw. RPO.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:
Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Temat: Zarzuty dla współtwórcy strony "Krew i Honor"
wyrywny napisał:

> Za faszyzm (mussolinizm) gość
> może co najwyżej dostać zawiasy, za nazizm (hitleryzm) dużo więcej!
(...)

Ano zobaczmy:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu
zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie
struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Temat: Policja rozdzieliła demonstrujących na Rynku sk...
emigrancik napisał:

> Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
1
> 1
> września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
> Art. 256.
> Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
> nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
> wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
> ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

ciekawe czy to wyegzekwuja ? i od kogo generalnie?
Temat: Zarzuty dla współtwórcy strony "Krew i Honor"
michnischerbeobachter napisał:

> A gdzie szacunek dla wolności słowa, tolerancja dla inności i akceptacja
> odmiennosci.

Dla przypomnienia:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu
zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie
struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Temat: Zarzuty dla współtwórcy strony "Krew i Honor"
mosessex napisała:

> jak sie to ma do wolności wypowiedzi i wolności przekonań?

A tak wlasnie:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu
zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie
struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Temat: Policja rozdzieliła demonstrujących na Rynku sk...
LOL. No nie moge. jeszcze chwila a oglosisz sie pacyfista.
Posluchaj. Miliony Polakow wybiera sie jednak za granice, wiec w imie
solidarnosci z narodem przestan prosze szerzyc po swiecie faszystowskie ideologie.

Wiesz co nie interesuje mnie jakie jest twoje podejsice do niemcow, czy do
turkow. Rozmawiamy tutaj o demonstracji na ktorej polscy faszysci wznosili
zawoalowane symbole faszystowskie i lamali polskie prawo na inne sposoby. Wiec
prosze nie usprawiedliwiaj ich zachowania chrzescjanskim braterstwem z innymi
spoleczenstwami.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11
września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Temat: Policja rozdzieliła demonstrujących na Rynku sk...
24-godzinne sady - zobaczymy co na to prokurator
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11
września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Temat: Policja rozdzieliła demonstrujących na Rynku sk...
Kocziss chyba drwisz sobie z nas wszystkich.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11
września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Temat: Kibice przepraszają swojego zawodnika za rasist...
Ten nick "Historyk" jest sporo na wyrost.

Rasizm to nienawiść do ludzi innej rasy. Nie musi chodzić koniecznie o kolor skóry.
Średnio wykształcony człowiek wie, że Hitler posegregował ludzi według ras.
Rasizm był nieodłącznym elementem nazizmu.

Swoją drogą nie rozumiem dlaczego nie zostają wszczęte postępowania karne
przeciwko tym pseudokibicom, skoro takie zachowania to przestępstwo.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553,
z późn. zm.):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Temat: szkoły i przedszkola nie pracują we wtorek 27maja
Wcale nie musimy zabierać dzieci do pracy we wtorek, 27 maja.
Zgodnie z przepisami, na dyrektorach szkół spoczywa konieczność zapewnienia
dzieciom i młodzieży opieki podczas strajku 27 maja-
Art. 39, ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (
Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) oraz zagwarantowania uczniom
bezpieczeństwa i opieki w ramach sprawowanego nadzoru zgodnie z art. 33, ust. 2,
pkt 7 ww ustawy.
Temat: Trzy zawiadomienia ws. wypowiedzi o. Rydzyka w ...
Antykatolicyzm i antyklerykalizm - ten sam artykuł
GW: "Według Janusza Palikota wypowiedź zakonnika "bez wątpienia
wyczerpuje wszystkie przesłanki warunkujące odpowiedzialność z art.
257 kk,"."

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr
88, poz. 553, z późn. zm.):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z
powodu jej przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej,
wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów
narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.

Otóż trwająca od lat, m.in. w "Gazecie Wyborczej", nagonka na
O. Rydzyka i RM oraz na kościół w ogóle bez wątpienia wyczerpuje
wszystkie przesłanki warunkujące odpowiedzialność z obu powyższych
artykułów. Niestety w Polsce kary więzienia nie nalicza się
sumarycznie.

Propagowanie politycznej poprawności to nic innego niż propagowanie
policji myśli, czyli totalitaryzmu. Pomysł, że państwo narzuca
obywatelom co mogą mówic i myśleć już przecież przerabialiśmy.
Temat: Policja rozdzieliła demonstrujących na Rynku sk...
I wyszlo szydlo z worka
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11
września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Temat: kobieta w zaawansowanej ciąży pali!
batutka napisała:

> III Rzesza zajmowala sie tym biorac pod lupe rodziny na wysokim
poziomie...

Zupełnie nie rozumiem tego zdania.

masz racje, każdy ma prawo do głoszenia swoich poglądów, le są
wyjatki: w naszym kraju zabronione jest głoszenie poglądów
komunistycznych i faszystowskich. Niestety łamiesz prawo...

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr
88, poz. 553, z późn. zm.):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Temat: kobieta w zaawansowanej ciąży pali!
titerlitury napisała:

> batutka napisała:
>
> > III Rzesza zajmowala sie tym biorac pod lupe rodziny na wysokim
> poziomie...
>
>
> Zupełnie nie rozumiem tego zdania.
>
> masz racje, każdy ma prawo do głoszenia swoich poglądów, le są
> wyjatki: w naszym kraju zabronione jest głoszenie poglądów
> komunistycznych i faszystowskich. Niestety łamiesz prawo...
>
>
> Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr
> 88, poz. 553, z późn. zm.):
>
> Art. 256.
> Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
> państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
> etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
> bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
> pozbawienia wolności do lat 2.

brawo: ty natomiast pozwolilabys takim rodzinom plodzic dzieci, jak najwiecej, a
jak : w imie milosci do blizniego...
i naprawde nie wyjezdzaj mi tu z tekstami o pogladach rasistowskich, bo takowych
nie glosze
juz powiedzialam co sadze na temat rodzin patologicznych wychowujacych dzieci i
zdania nie zmenie
napatrzylam sie na takie dzieci z racji wykonywania zawodu i mam pelne prawo
miec takie, a nie inne zdanie o ich rodzicach
Temat: IPN moczarowców(PZPR-SLD) do prokuratury
Co tam Rydzyk wspominał o uleganiu lobby żydowskiemu?
www.ipn.gov.pl/portal/pl/245/5434/
Śledztwo w sprawie publicznego nawoływania przez funkcjonariuszy państwa
komunistycznego do nienawiści na tle różnic narodowościowych
Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w
Łodzi wszczął śledztwo w sprawie publicznego nawoływania przez funkcjonariuszy
państwa komunistycznego do nienawiści na tle różnic narodowościowych, w celu
skierowania represji wobec obywateli polskich narodowości żydowskiej, w latach
1968–1969 w Łodzi – tj. o stanowiące zbrodnię komunistyczną przestępstwo z art.
256 kk w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.
U. nr 155 poz. 1016 z późn. zm.).
W świetle dotychczas zgromadzonej dokumentacji nie budzi wątpliwości fakt, że
począwszy od 1967 r. władze partyjne szczebla centralnego rozpoczęły
nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, skierowane przeciwko
osobom pochodzenia żydowskiego i akcja ta przeniosła się na szczebel lokalny,
obejmując obszar całego kraju.Temat: A1obwodnica Częstochowy PŁATNA !! -skandal
pieniądze z winiet maiały byc przeznaczone na Krajowy fundusz Drogowy

Krajowy Fundusz Drogowy został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy
ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.). Fundusz
rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Rola funduszu

Fundusz stanowi wsparcie dla realizacji rządowego Programu Budowy Dróg i
Autostrad w Polsce poprzez gromadzenie środków finansowych na przygotowanie,
budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę autostrad, dróg ekspresowych,
a także innych dróg krajowych.

KFD jest jednym ze źródeł finansowania dróg w Polsce, obok środków budżetowych
i środków z funduszy unijnych (Fundusz Spójności i fundusze strukturalne).

Rozumiesz. Czy wyjasnić?Temat: Poseł PiS: Obama to koniec cywilizacji białego ...
Prokuratura powinna się tym zająć
wodni.k napisał:

> Po mojemu taka wypowiedź przynajmniej podpada pod sprawdzenie
przez
> prokuraturę czy nie nastąpiło tu propagowanie ideologii
> rasistowskiej. To chyba w Polsce jest ścigane z urzędu i podlega
> karze.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr
88, poz. 553, z późn. zm.):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z
powodu jej przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej,
wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów
narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
Temat: Faszystowska strona ''Krew i Honor'' zablokowana
wiec Faszyzm i komunizm rosnie w swiecie brawo GW
Sytuacja prawna
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,
faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub
dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu
zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie
struktur lub członkostwa.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Temat: Sklep Parczewskiego Hoolsheaven
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Temat: nierówne szanse trzylatków (nabór do przedszkoli)
Dostałam taką oto odpowiedż:

Szanowna Pani,
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256
z 2004 r. poz. 2572 ze zm.) art. 14, wychowaniem przedszkolnym objęte są
dzieci 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może
przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
W zwiazku z tym dziecko, które nie ukończyło 3 lat może nie być przyjęte do
przedszkola, lub być przyjęte warunkowo. Powinna Pani zgodzić się na
wpisanie dziecka na listę rezerwową - we wrześniu zawsze są jakieś ruchy -
zwolnienia miejsc, i być w kontakcie z przedszkolem.
Na Mokotowie jest rezerwa miejsc w przedszkolach, powinna więc być możliwość
zapisania dziecka do przedszkola w listopadzie. W tym wieku każdy miesiąc
wiele znaczy w rozwoju dziecka, wzrasta jego dojrzałość emocjonalna. Proszę
się nie irytować brakiem chęci do przyjęć dzieci młodszych - jest to kwestia
zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym dzieciom. Mam nadzieję, że znajdzie
się satysfakcjonujące Panią rozwiązanie.
Barbara Drewnowska

jak się nie irytować, no jak. to niech ta pani poszuka miejsca dla swojego
dziecka w nuka w przedszkolach Mokotowskich.

ciekawe gdzie znajdzie miejsce dla niecałego trzylatka. poza tym 2 miesiace w
tym wieku to już żadna różnica.

Ciekawe czy jak interpretuje się skończone 3 lata to czy 6 też się interpretuje
jako skończone i żegnaj przedszkole??? oczywiscie nie. Czyli wiek 3 - 6 lat
zależy tylko i wyłacznie od interpretacji dyrekcji przedszkola.

Nadal uważam to za karygodne.Temat: Krótszy pobyt dziecka w przedszkolu
Poradnie wystawiają orzeczenia dzieciom ze specjalnymi potrzebami dydaktycznymi
czyli dzieciom z upośledzeniami/ ruchowymi , psychicznymi , tym które
potrzebują pomocy , terapii itp /
Nie rozumiem toku myślenia dyrektora gdy ma wolne miejsca w przedszkolu to
przyjmuje dzieci to jest jedyne logiczne dzialanie , mozna sie zastanowić nad
przyjęciem dziecka na skrócony pobyt gdy placówka jest przepełniona wtedy
pierszeństwo mają rodzice pracujący. Nie widzę też problemu z żywieniem nie je
to przychodzi po śniadaniu i wychodzi przed obiadem . Pytanie ciśnie się samo
co z dziecmi które mają dietę eliminacyjną ? Miałam dzieci którym mamy
przynosiły w koszyczkach porcje i były one podgrzewane w mikrofalówce - nie
widzę problemu .W tym roku miałam 4 dzieci bez żywienia gdy jechaliśmy na
wycieczkę mama dopłacała za ten dzień w następnym miesiącu i dziecko jadło to
co inne dzieci nie czuło się gorsze , gdy musiało zostać bo mamie wypadł np
pogrzeb , lekarz lub inna sytuacja losowa też dopłacała i po kłopocie . Inną
sprawą jest posiłek i dzieci które nie jedzą do takiej - sytuacji nie powinno
się dopuszczać i tak jak powiedziałam to sprawa organizacji .Mozna umówić się z
rodzicem że dziecko przynosi śniadanko z domu a odbierane jest przed obiadem .
Mozliwości jest wiele
Polecam do przeczytania Uchwała o systemie oświaty art 6
Dz.U nr 2572 z 2004 poz 256 art6
Ramowy Statut Przedszkola publicznego z 2001 61 poz 624

Mam nadzieję że dobrze podałam jeśli zrobiłam błąd to odszukasz - podaję z
pamięci PozdrawiamTemat: Leszek Bubel skazany, ale bez kary
Jesteś pewna?
dor3 napisała:

> Oj doktor , doktor widać żeś osto ćwiczony przez "Maleszka Times" nie ma
> poglądow sprzecznych z prawen a karać można tylko za działanie lub
zaniechanie.

To mówi Ustawa:

"Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. "

Ale ona w Polsce nie wiadomo dlaczego - nie funkcjomuje.
Temat: dofinansowanie na dowóz dziecka do zerówki
Wniosek o zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu do najbliższej szkoły umożliwiającej realizację obowiązku
szkolnego/nauki składam co rok w Urzędzie Miasta. Obowiązek zapewnienia takiego
transportu spoczywa na Gminie stosownie do art. 17 ust. 3a Ustawy z dn.
7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)Temat: dowóz dziecka do szkoły
Znalazłam! Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572. Art. 17. ust. 3. Jezeli droga
dziecka z domu do szkoły, w której odwodzie dziecko mieszka, przekracza
odległości wymienione w ust. 2 (3 km. w przypadku uczniów klas I-IV szkół
podst. i 4 km. w przypadku uczniów klas V i VI szkół podst. oraz gimnazjum),
obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Jezeli dziecko jest niepełnosprawne dotyczy to najbliższej szkoły specjalnej
lub ośrodka.
I tu chyba jest problem. Jeżeli radzice chcą dowozić dziecko to gmina moze
zwrócić za bilety. Ale jak rodzice nie podejmują sie dowozu to gmina musi
zapewnić opiekę(!) i transport.Temat: Niemcy chcą historycznych granic
wartalski32 napisał:

> Odpowiednie zapisy w polskim i niemieckim kodeksach karnych nie pozostawiają
> złudzań.

Czyzby? Ano zobaczymy dalej.

> Propagowanie faszyzmu jest przestępstwem ściganym z urzędu.
> Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
1
> 1
> września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
> Art. 256.
> Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
> nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
> wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
> ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

A kto w razie potrzeby definiuje faszyzm lub inny ustroj totalitarny? Sedzia
wedle wlasnego widzimisie? Czy moze podasz zrodko takiej definicji, ktora
obowiazuje w sadzie w razie potrzeby?

> Niemiecki kodeks karny jest jeszcze bardziej surowy, jeżeli chodzi o faszyzm.
> Masz więc rację w ostatnim zdaniu.

Niemiecki kodeks jest przede wszystkim precyzyjniejszy, kto sie go trzyma, moze
zyc bezkarnie bez obawy, ze jakis sedzia wedle wlasnego widzimisie uzna granice
za przekroczona.

A poza tym partii politycznych kodeks karny nie dotyczy, co najwyzej jej
czlonkow.

No nie?
Temat: Niemcy chcą historycznych granic
Odpowiednie zapisy w polskim i niemieckim kodeksach karnych nie pozostawiają
złudzań. Propagowanie faszyzmu jest przestępstwem ściganym z urzędu.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z 11
września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Niemiecki kodeks karny jest jeszcze bardziej surowy, jeżeli chodzi o faszyzm.
Masz więc rację w ostatnim zdaniu.Temat: dowóz dziecka do szkoły
Ustawowo są tylko dwie opcje:
1. Gmina zapenia transport i opiekę (przewoźnik z uprawnieniami i opiekun też)
2. Jeżeli rodzice podejmują się dowożenia to gmina zwraca koszt dojazdu
środkami komunikacji publicznej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.
Temat: 64bity na start.
Wiesz...niektorzy faceci kupuja sobie Ferrari albo BMW Z3 zeby sobie "przedłużyć
męskość"...A on kupuje 500 W zasilacz, AMD64 3000+, 1 GB RAM, HDD 4 x 160 GB (i
oczywiscie robi z tego RAID1), grafike x800 Pro 256 MB, nagrywarke DVD Plextora,
4 wiatraki dodatkowo do obudowy, karta dz. Creative Sound Blaster Audigy2 ZS
Platinum Pro, 21 calowy LCD...No i oczywiscie NO FDD! Jestem ciekaw jak bardzo
trzeba byc "niewyżytym" i "niedokonstruowanym" zeby tak bardzo sobie poprawiac
samoocene i byc tak chamskim i złośliwym...
Temat: Europejski osiołek czeka na unijny oset ... cz. 2.
Europejski osiołek czeka na unijną dialektykę ...
Nasz Dziennik 16.11.2004

Walka z totalitaryzmem czy o totalitaryzm

"Rzeczpospolita" z 13-14.11.br napisała w notatce pt. "Propagowali treści
faszystowskie", że śródmiejska policja postawiła dwóm osobom, zatrzymanym 11
listopada na placu Piłsudskiego w Warszawie z transparentem zawierającym
antyunijne hasła, na którym były: napis porównujący Polaków do volksdeutschów i
hasło "Przymierze dla nowej Rzeszy. Niech żyje nowa Rzesza. Wasz Adolf Hitler",
zarzut z art. 256 kk o "publiczne propagowanie faszystowskich lub innych
totalitarnych ustrojów i nawoływanie do nienawiści na tle różnic
narodowościowych".

Jest to bardzo dziwny zarzut, bo demonstranci nie propagowali przecież
hitleryzmu, tylko uważali Unię Europejską za równie odrażającą jak hitleryzm.

Dziwi także to, że funkcjonariusze III RP uważają volksdeutschów za narodowość.
Przypominam panom policjantom, że volksdeutsche byli obywatelami III Rzeszy, a
nie Polski, w związku z czym np. służyli w Wehrmachcie.

W stanie wojennym minister Urban informował zagranicznych dziennikarzy o
jednoosobowej nielegalnej demonstracji. Czyżby w III RP dwuosobowa demonstracja
stanowiła już zagrożenie dla ustroju?
Przypominam także, że w PRL skazano na śmierć za rzekomą współpracę z
hitlerowcami dowódcę Kedywu AK, gen. Fieldorfa-Nila.

Adam Hojda
www.naszdziennik.plTemat: Szkoła jest instytucją wolną od ... indoktrynacji
> Szkoła jest instytucją wolną od działań politycznych i jakiejkolwiek
> indoktrynacji (art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
> Dz.U.z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami).

Czy naprawdę nikt nie widzi, że religia jest właśnie "jakąkolwiek indoktrynacją"?

Doprawdy, Polacy to durny naród, jeśli ich władcy tak daleko posuwają się w swojej bezczelności w ich traktowaniu. Cóż, posługują się metodami dobrze przetesowanymi, stosowanymi od tysięcy lat na całej ludzkości.Temat: Sprowadzamy samochody z krajow wspolnoty
Skad masz taka informacje?
Jezeli samochod sporowadzony zostal z UE to przy zaplacie podatku akcyzowego podstawa do naliczania podatku jest CENA zawarta na UMOWIE lub FAKTURZE. Na dzien dzisiejszy nadal obowiazuje ustawa DZ. Ust.29 Poz 255,256,257 art.10 ptk 2 - czyli kwota nabycia.
Jezeli wartosc samochodu jest razaco zanizona U. Celny ma prawo sprawdzic to z tabela Eurotax, przyjac lub zakwestionowac kwote i naliczyc wg ceny z ksiegi.
Jak dotad nie spotkalem sie jeszcze z takim przypadkiem.
Badz spokojny (jezeli wszystko masz ok), nie maja prawa naliczac inaczej.
Prawde mowiac wszystko da sie obejsc
:)Temat: Podziały polityczne w Polsce...
hummer napisał:

> Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:
> Art. 13.
> Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji
odwołujących
> się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania
nazizmu,
> faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub
działalność zakłada lub
> dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w
celu zdobyci
> a
> władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie
struktur lub
> członkostwa.
>
>
> Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr
88, poz. 553,
> z późn. zm.):
> Art. 256.
> Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
państwa lub
> nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych,
rasowych,
> wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie,
karze
> ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zauważ, że w kodeksie karnym nie wystepuje słowo komunizm, tzn jak
rozumiem mieści sie ono w słowach 'inny totalitarny ustrój', ale
skoro wymienia sie faszyzm wypadałoby wymienić równiez komunizm, nie
sadzisz?

> pl.wikipedia.org/wiki/Kult_Che

a jakiś komentarz będzie? bardzo proszę:)

i nie odpowiedziałes na moje pytanie o liczbę zabitych, od której
uznajemy, że gościu jest be ;)
Temat: MŁOT NA MICHTRIX`a
'Wybiórcza' w dół
'Rzeczpospolita'
Rynek dzienników: najlepiej sprzedaje się Faktogra
Z 545,4 tys. egz. średniej sprzedaży dziennik "Fakt" utrzymał w styczniu
pozycję największej gazety w Polsce - wynika z danych Związku Kontroli
Dystrubucji Prasy. "Fakt", wspierany drugą edycją swej Faktogry, zwiększył
styczniową sprzedaż o 1,7 proc. w porównaniu z grudniem. Druga co do
wielkości "Gazeta Wyborcza" sprzedała w styczniu 398,6 tys. egz., o 8,7 proc.
mniej niż rok wcześniej. Podobny (8,6 proc.) spadek sprzedaży - do 256,4 tys.
egz. - zanotował w styczniu "Super Express". O 1 proc., do 181,2 tys. egz.,
zmniejszyła się też (w porównaniu ze styczniem 2003 r.) średnia
sprzedaż "Rzeczpospolitej". Wśród dzienników ogólnopolskich największy wzrost
sprzedaży w porównaniu z podobnym okresem ub. r. zanotowały w styczniu tytuły
specjalistyczne - o ponad 34 proc. (do prawie 11 tys. egz.) zwiększyła się
średnia sprzedaż "Gazety Giełdy Parkiet". Sprzedaż "Gazety Prawnej" wyniosła
98,4 tys. egz., czyli prawie o 19 proc. więcej niż rok wcześniej. 3,6-proc.
wzrost zanotował też "Puls Biznesu" - do 22,8 tys. egz. Natomiast największy (o
13,7 proc.) spadek średniej sprzedaży zanotowała w styczniu "Trybuna" - do 25,8
tys. egz.
Temat: nastał czas walki w obronie krzyża!!
Kodeks prawa kanonicznego może dopuszcza takie zachowanie. Ni
sprawdzałem. Natomiast obowiązujący kodeks karny w Polsce wyraża się
jednoznacznie w takich wypadkach:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr
88, poz. 553, z późn. zm.):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny
ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic

narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Temat: ADL przeciwko Radiu Maryja
Polskie prawo
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst ujednolicony po zmianie z
11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179 z 20 paźdz. 2003r., poz. 1750):

Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub
nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej
przynależności narodowościowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu
jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Polskie pez-prawo