Dz. U. Nr 227

Patrzysz na wypowiedzi wyszukane dla frazy: Dz. U. Nr 227

Temat: Rejestracja auta sprowadzonego z Anglii
Pierwsze badanie techniczne pojazdu z Anglii.

1. Samochód wyprodukowany na rynek angielski dostał homologację fabryczną i jego stan
faktyczny zgody z homologacją.
2. Po przebudowie stan faktyczny nie jest zgodny z homologacją fabryczną.

To jest podstawa do wykonania badania technicznego. Aby teraz było wszystko zgodne z prawem diagnosta musi zażądać od właściciela pojazdu odpowiednich dokumentów, które potwierdzają iż wykonana przeróbka jest zgodna ze wszystkimi kanonami technicznymi.
1. Dokument potwierdzający iż dana marka w swojej homologacji fabrycznej posiada możliwość zamiany wszelkich elementów tj. ukł. kierowniczy, ukł. hamulcowy, ukł. paliwowy, ukł. bezpieczeństwa czynnego i biernego itd na przeciwną stronę. Powinien to wystawić przedstawiciel danej marki pojazdu z uwzględnieniem nr VIN pojazdu.
2. Opinie rzeczoznawcy samochodowego która określa konkretnie co zostało zrobione w danym pojeździe, czy wymienione elementy zgodnie z rozporządzeniem o ponownym wykorzystaniu części są fabrycznie nowe.
3. Fakturę na części i robociznę wykonaną przez uprawniony warsztat który w swoim PKD posiada 5020A – mechanika pojazdowa oraz odpis PKD warsztatu.
4. Dowód rejestracyjny.

Ad.1. Raczej będzie wielkim problemem uzyskanie dokumentu od dilera ponieważ nikt przy zdrowych zmysłach tego nie wystawi chyba, że samochód będzie przebudowywany w serwisie co za tym idą kolosalne koszty.
Ad.2. Dziwię się rzeczoznawcą samochodowym, że lekką ręką wystawiają opinię na jednej stronie kartki papieru o tym że samochód jest przebudowany w sposób właściwy. Bynajmniej dla mnie jest to za mało, świadczy to tylko o odwaleniu zlecenia nie widząc samochodu. Powinna być to opinia rozszerzona poparta konkretnymi danymi uwzględniająca każdy element który powinien być wymieniony.
Ad.3. Faktura na nowe części oraz za robociznę którą ewentualnie rzeczoznawca koryguje.

Diagnosta dostając te dokumenty może przystąpić do wykonania badania zgodnie z Dz.U.227, 32 w szczególności uwzględniając momenty dokręcenia śrub, właściwego montażu poszczególnych elementów oraz stanu technicznego.

Jeżeli pojazd posiada te wszystkie dokumenty i jego stan techniczny jest należyty po dokładnym opisaniu na zaświadczeniu jakie zostały przedłożone dokumenty i przez kogo wystawione można zaliczyć badanie do pozytywnego.

Od razu zaznaczam, że to jest moje zdanie i moje kryteria którymi się kieruję przy takim badaniu. Jak na razie nie wykonałem żadnego badania pojazdu sprowadzonego z Anglii.
W końcu to diagnosta ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie go do ruchu.Temat: Ostrzeżenie dla wszystkich diagnostów - jestem ukarany

Kilka razy przytaczałem jak stanowią przepisy kodeksu karnego np. diagności w przypadku zatrzymanego dowodu przez policję za zbitą szybę często sprawdzają tylko szybę, o zgrozo jak tu mówią poza stanowiskiem kontrolnym i nawet nie słuchają, że wystawiając zaświadczenie stwierdzają zgodność z art. 66 Prawa o ruchu drogowym co oznaczam, że trzeba znać kodeks karny, który stanowi, że kto dopuszcza pojazd zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego podlega karze więzienia.
Problem polega na tym że diagności błędnie wypełniją zaświadczenie z badania dodatkowego skierowanego przez policję za usterki. Powinni wykreślić punkt 1 i 2 a na drugiej stronie wymienić np. wymieniono przednia szybę albo układ hamulcowy sprawny.
Wynika to ze zmiany opisu zaświadczenia wprowadzonej wDz.U.227 przez Dz.U 155 z2005

............................................
OBJASNIENIA:
* Numer zaswiadczenia jest identyczny z numerem rejestru badan technicznych (załacznik nr 7 do rozporzadzenia).
** Pozycje 1, 2 po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wypełnia sie przez wyrazne skreslenie tresci niemajacej w danym przypadku zastosowania. W przypadku potwierdzenia przeprowadzenia czynnosci innych niż badanie techniczne pojazdu albo w
wyniku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego, podczas którego nie wykonuje sie zakresu okresowego badania lub nie jest ono przeprowadzane łacznie z badaniem okresowym, pozycje 1 i 2 skresla sie i wypełnia sie pkt 2 na drugiej stronie zaświadczenia

Czyli ewidentie robimy bad dodatkowe podczas którego nie wykonujemy całego zakresu bad.okresowego i nie stwierdzamy zgodności z art66.PORD
Faktem bezspornym jest że należy to bad. wykonywać na stanowisku kontrolnym.Temat: Roboty budowlane - BUD/145/2008
Wrocław, 25 sierpnia 2008 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
( w trybie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. Ust. z 2007 r. nr 223 poz. 1655)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie pokrycia pozostałej części połaci dachu w budynku garażowym nr 40 na terenie JW. 1245 Wrocław ul. Trzmielowicka 28

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655) Zamawiający - JW. 4213 z siedzibą przy ul. Obornickiej 100-102 we Wrocławiu 50 - 984 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pokrycia pozostałej części połaci dachu w budynku garażowym nr 40 na terenie JW. 1245 Wrocław ul. Trzmielowicka 28, wybrano ofertę firmy: PREMAT Krystyna STANISŁAWSKA - GINTOWT ul. Kościuszki 100/5 50 - 502 Wrocław, jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi siwz.

W w/w postępowaniu zostały złożone n/w oferty:
1. Oferta nr 3471/08 - PREMAT Krystyna STANISŁAWSKA - GINTOWT Ul. Kościuszki 100/5 50 - 502 Wrocław. Cena złożonej oferty: 76 817,10 zł brutto (100 pkt. przy przyjętym kryterium ceny 100%)
2. Oferta nr 3403/08 - Zakładu Szkoleniowego i Budowlanego JANKOWSKI ul. Kleczkowska 3/7 Wrocław 50 - 227 Cena złożonej oferty: 96 526,40 zł brutto ( oferta odrzucona)
3. Oferta nr 3469/08 - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe DELTA s.c. ul. Gliwicka 1 Legnica 59 - 220 Cena złożonej oferty: 84 051,22 zł brutto ( 91,39 pkt. przy przyjętym kryterium ceny 100%)
4. Oferta nr 3470/08 - JUMBODACH Sp. z o.o. ul. Parkowa 4a Zmigród 55 - 140 Cena złożonej oferty: 94 521,43 zł brutto (81,27 pkt. przy przyjętym kryterium ceny 100%)

DOWÓDCA

wz. ppłk Czesław STANKIEWICZTemat: Soczewki
Podstawowe dokumenty normujące wyposażenie pojazdów samochodowych:

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz.U.03.32.262)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. (Dz.U.03.227.2250).

Niestety nie uregulowano nic na temat lamp wyładowczych, jedynie jest delegacja do Regulaminów EKG ONZ:

Regulamin EKG ONZ nr 48 – rozmieszczenie urządzeń świetlnych na pojeździe.
Regulamin EKG ONZ nr 98 – reflektory z gazowym, wyładowczym źródłem światła.
Regulamin EKG ONZ nr 99 – gazowe, wyładowcze źródła światła.

Treść regulaminów można znaleźć tutaj:

http://www.unece.org/tran...regs81-100.html

Prawo o ruchu drogowym Art.66 ust. 4 p. 2: „Zabrania się stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nie odpowiadających warunkom określonym w przepisach szczegółowych” - czyli regulaminy homologacyjne EKG ONZ.

Regulamin EKG ONZ nr 98, pkt 5.2.1. mówi że reflektor powinien posiadać systemu regulacji reflektorów, ale nie mówi żeby był to system "samo/auto" poziomujący. Powinien być wyposażony w system ich ustawiania, więc silniczki regulacji w S/V40 spełniają ten warunek - a czy regulacja odbywa sie automatycznie czy ręcznie nie ma żadnego znaczenia.

Problem byłby wtedy, jeśli reflektor nie miał w ogóle silniczków regulacji wraz z instalacją do zmiany ich ustawień.

Obecnie nowe auta oczywiście są wyposażone w "samo/auto" poziomowanie, jest to raczej związane z rozwojem technologicznym i ułatwianiem sobie życia przez człowieka, niż z obowiązkiem wynikającym wprost z obowiązującego prawa.Temat: BTP a zaświadczenie o odcięciu dopływu gazu przy napełnieniu
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia MI w sprawie zakresu i sposobu badnia.... Dz.U.03.227.2250, z późn. zm., §10, ust. 4 stanowi:
Dopuszcza się potwierdzenie sprawności urządzenia zaworu ograniczającego stopień napełnienia zbiornika gazu płynnego przez
pracownika stacji tankowania gazu posiadającego ważne zaświadczenie TDT o ukończeniu odpowiedniego przeszkolenia.
To też jest bardzo ciekawy przepis powiedziałbym zapychanie jednego bubla prawnego drugim. Może nie jestem za bardzo zorientowany w temacie stacji LPG ale wysyłając klientów po takie "pośwaidczenia" pracownicy LPG zozkładali ręce bo w zyciu nie słyszeli o zaśwadczenia dotyczącego działania zaworu zwrotnego.
Moze faktycznie nie istnieja wzory zaświadczeń jakie moga wystawiać pracownicy stacji LPG/CNG?
Jakie zaświadczenia pojawiaja sie u was na stacjach?
Analizujac ten przepis musimy się dowiedzieć czy pracownik stacji ma ważne zaśwaidczenie TDT o ukończeniu odpowiedniegu kursu, a najlepiej byłoby gdybysmy widzieli czy to sprawdza ten pracownik z ważnym zaświadczeniem nie mówiąc juz urządzeniach na których dokonuje pomiaru o czym ustawodawca nie wspomniał.
Może wie ktoś jak wygląda pieczątka pracownika który ma ważne zaśwadczenie TDT?
A może powinniśmy poprośić o kopie zaśwaidczenie TDT pracownika stacji LPG który ukończył opowiednie szkolenie?
Jak wygląda zaświadczenie TDT dotyczące pojazdów ADR to wiem ale jak wyglada zaświadczenie pracownika LPG dotyczące pojazdów z gazem, to nie mam pojęcia. Teoretycznie nawet kasjerka może wystawic takie zaświadczenie dysponujac pieczątką firmową.
Jak widac ten przepis jest pusty sam w sobie bo taki pracownik stacji LPG nie jest nawet zobowiązany do identyfikacji pojazdu w którym sprawdza zawór zwrotny co my diagności musimy wykonac przy każdym nawet dodatkowym badaniu. A może ma takie prawo?
Może zna ktoś przepisy dotyczące pracowników LPG, wzorów zaświadczeń jakie wystawiają i wzorów pieczątek jakimi dysponują?

[ Dodano: 02-07-2007, 22:24 ]Temat: optimus spamuje


Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
 by szu.pl (Listonosz z szu.pl) with ESMTP id 4E61E61D78

Received: from szu.pl ([127.0.0.1])
 by localhost (szu.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP

Received: from main.optimus.lodz.pl (main.optimus.lodz.pl
[195.116.227.11])
 by szu.pl (Listonosz z szu.pl) with ESMTP id 6AC2961D14

Received: (qmail 11816 invoked from network); 14 Oct 2005 13:01:26 -0000
Received: from unknown (HELO kolborski)

          by main.optimus.lodz.pl (qmail-ldap-1.03) with SMTP

Subject:


=?iso-8859-2?Q?Zapytanie_o_mo=BFliwo=B6=E6_przedstawienia_oferty.?=


MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
 boundary="----=_NextPart_000_2FFC_01C5D0D0.27001920"

Tresc:

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy zaoferować Państwu możliwość zapoznania się z ofertą
Przedsiębiorstwa Optimus-Łó Sp. z o.o. specjalizującego się w tworzeniu
oprogramowania do sporządzania biznesplanów dla instytucji
współfinansujących inwestycje w ramach środków Unii Europejskiej oraz
banków
i innych podmiotów.

Szczególna uwagę Państwa chcemy zwrócić na nasz GENERATOR ANALIZ
MENEDŻERSKICH dla biznesplanów.

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 09.09.2002r. Nr 144, poz. 1204)
bardzo prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie takich informacji.

Aby wyrazić zgodę prosimy odesłać e-mail z adnotacją "Zgoda".

Za zainteresowanie naszą ofertą z góry dziękuję,

Krzysztof Olborski

Przedsiębiorstwo Optimus-Łó Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91/93

90-613 Łó

tel. +48 42    630 69 79

www.biznesplan.net.pl


Wole dostac reklame z OPTIMUS S.A. niz z prawdziwej spamerskiej sieci
OpenKontakt

Temat: optimus spamuje

Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
 by szu.pl (Listonosz z szu.pl) with ESMTP id 4E61E61D78

Received: from szu.pl ([127.0.0.1])
 by localhost (szu.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP

Received: from main.optimus.lodz.pl (main.optimus.lodz.pl [195.116.227.11])
 by szu.pl (Listonosz z szu.pl) with ESMTP id 6AC2961D14

Received: (qmail 11816 invoked from network); 14 Oct 2005 13:01:26 -0000
Received: from unknown (HELO kolborski)

          by main.optimus.lodz.pl (qmail-ldap-1.03) with SMTP

Subject: =?iso-8859-2?Q?Zapytanie_o_mo=BFliwo=B6=E6_przedstawienia_oferty.?=

MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
 boundary="----=_NextPart_000_2FFC_01C5D0D0.27001920"

Tresc:

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy zaoferować Państwu możliwość zapoznania się z ofertą
Przedsiębiorstwa Optimus-Łó Sp. z o.o. specjalizującego się w tworzeniu
oprogramowania do sporządzania biznesplanów dla instytucji
współfinansujących inwestycje w ramach środków Unii Europejskiej oraz banków
i innych podmiotów.

Szczególna uwagę Państwa chcemy zwrócić na nasz GENERATOR ANALIZ
MENEDŻERSKICH dla biznesplanów.

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 09.09.2002r. Nr 144, poz. 1204)
bardzo prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie takich informacji.

Aby wyrazić zgodę prosimy odesłać e-mail z adnotacją "Zgoda".

Za zainteresowanie naszą ofertą z góry dziękuję,

Krzysztof Olborski

Przedsiębiorstwo Optimus-Łó Sp. z o.o.

ul. Gdańska 91/93

90-613 Łó

tel. +48 42    630 69 79

www.biznesplan.net.pl

Temat: optimus spamuje


| Received: from main.optimus.lodz.pl (main.optimus.lodz.pl
| [195.116.227.11])
Zgłosiłeś do optimusa - np optlodz+ld:onet:pl ? Pewnie przyjęli
do pracy nowego marketingowca i musi się "nauczyć"...


Hmm, no rzeczywiście "marketingowiec", tyle, że nie taki nowiutki, bo z
września:

Received: from matrix24.home.net.pl (matrix24.home.net.pl [212.85.112.24])
 by hoth.bik.pl (Spam Firewall) with SMTP id EE6F9FF6D

Received: from asw115.neoplus.adsl.tpnet.pl (HELO opony1)

Subject: [spam]  Generator Analiz Menedżerskich - nowy produktOptimus Łó

MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
 charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1158
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1165
[...]

X-OriginalArrivalTime: 21 Sep 2005 09:54:46.0014 (UTC)
FILETIME=[7F4C59E0:01C5BE92]

Szanowni Państwo

Chcielibyomy zaoferować Państwu możliwooć zapoznania się z ofertą
Przedsiębiorstwa Optimus-ŁódY Sp. z o.o.specjalizującego się w tworzeniu
oprogramowania do sporządzania biznesplanów dla instytucji
współfinansujących inwestycje w ramach orodków Unii Europejskiej oraz banków
i innych podmiotów.

Szczególna uwagę Państwa chcemy zwrócić na nasz GENERATOR ANALIZ
MENEDŻERSKICH dla biznesplanów.

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o owiadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 09.09.2002r. Nr 144, poz. 1204) bardzo
prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie takich informacji.

Aby wyrazić zgodę prosimy wysłać email na adres subscribe.lodz.pl w temacie
wpisując "zgoda"

-albo

kliknąc na link http://www.optimus.lodz.pl/oferta.pdf

i ociągnąć bezpoorednio ofertę z naszej witryny internetowej (plik 0,66 MB w
formacie pdf)

kliknąc na link http://www.optimus.lodz.pl/instrukcja.pdf

i ociągnąć bezpoorednio instrukcję z naszej witryny internetowej (plik 1,92
MB w formacie pdf)

-lub obejrzeć witrynę www.biznesplan.net.pl/generator.htm

w każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę, wchodząc na poniższy link:

Za zainteresowanie naszą ofertą z góry dziękuję

Krzysztof Olborski

Przedsiębiorstwo Optimus-ŁódY Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 91/93

90-613 ŁódY

tel. +48 42 630 69 79

fax. +48 42 630 69 71

www.optimus.lodz.pl

Temat: Spis aktów prawnych wymaganych przez TDT na SKP w ORYGINALE
Witam wszystkich chcialbym sie podzielic informacjami na temat certyfikacji przez TDT jaką niedawno u nas przeprowadzili panowie oto kilka wskazowek:

-na reklamie powinien byc napis : Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów i reklama musi zawierac nr.stacji i zakres upowaznienia oraz nazwe przedsiebiorcy i godz.otwarcia stacji.

-jezeli stacja ma uprawnienia na gaz to musi byc zaopatrzona w detektor gazu ziemnego CNG

-cennik i czynnosci wykonywane podczas badania (instrukcja-kryteria oceny)oraz wzory zaswiadczen drukowanych przez stacje powinny wisiec na hali gdzie dokonujemy badania a nie w biurze,

-dzienniki ustaw tylko w oryginale,

-na wszystkie urzadzenia certyfikaty-maga byc kopie,

-oczywiscie wazne swiadectwa legalizacji urzadzen,

i całą resztę znajdziecie w protokole odbioru stacji przez TDT.(na forum jest wiec mozna sie z nim zapoznac)

Pozd dany!!!

Oto spis aktow prawnych obowiazujacych:

1. Dziennik Ustaw z 2003r., Nr 32, poz. 262, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (ze zmianami),

2. Dziennik Ustaw z 2003 r., Nr 227, poz. 2250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. (ze zmianami),

3. Dziennik Ustaw z 2004r., Nr 238, poz. 2395, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi (jeśli stacja posiada dodatkowe uprawnienia),

4. Dziennik Ustaw z 2003r., Nr 192, poz. 1878, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (ze zmianami),

5. Dziennik Ustaw z 2002r., Nr 133, poz. 1122, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 sierpnia 2002 w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego,

6. Dziennik Ustaw z 2002r., Nr 133, poz. 1123, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 sierpnia 2002 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. (ze zmianami),

7. Dziennik Ustaw z 2003 r., Nr 227, poz. 2249, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (jeśli stacja posiada dodatkowe uprawnienia),

8. Dziennik Ustaw z 2004, Nr 223, poz. 2261, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów,

9. Dziennik Ustaw z 2005, Nr 25, poz. 209, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

I to wystarczy w zupełnosci Pozd !!!!Temat: Badanie "ubezpieczalnia pow 2000" art 81 ust8 pkt
Prawo o ruchu drogowym:

Art. 83. 1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu, przez:
1) podstawową stację kontroli pojazdów - w zakresie:
a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska,
b) badań technicznych, o których mowa w lit. a, oraz niektórych badań technicznych, o których mowa w pkt 2, jeżeli stacja posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej;
2) okręgową stację kontroli pojazdów - w zakresie badań technicznych określonych w pkt 1 lit. a oraz w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, pojazdu sprowadzanego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dz.U.04.223.2264
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 1 października 2004 r.
w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

Należy wpisać właściwe symbole rodzajów badań:
a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
e - pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
f - pojazdu marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi,
h - umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

Prawo o ruchu drogowym:
Art. 81.
8. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 2 i 3, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega również pojazd:

4) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 i 10 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej na kwotę przekraczającą 2.000 zł;

Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 2250 ze zm.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

§ 2. 1. Badania techniczne dzieli się na:

10) dodatkowe - dotyczące pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 i 10 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) na kwotę przekraczającą 2.000 zł.

§ 3. 1. Zakres badania technicznego obejmuje, w odniesieniu do badania:

7) dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b:
a) zakres określony w pkt 1,
b) zakres poszerzony o specjalistyczne badanie, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

11) dodatkowego - dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10:
a) sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych związanych z dokonaną naprawą, określonych w ustawie, rozporządzeniu o warunkach technicznych i przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów,
b) zakres, o którym mowa w pkt 7, w przypadku kiedy dokonana naprawa wymaga specjalistycznego badania, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

Załącznik nr 1
11. SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU PO WYPADKU DROGOWYM ORAZ PO WYMIANIE NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW POWODUJĄCYCH ZMIANĘ NUMERU NADWOZIA, PODWOZIA(RAMY)Temat: Wynik negatywny - termin nastepnego badania.
Niestety nie jestem w stanie zaakceptować takiej interpretacji. Mam wrażenie, że jest to „życzeniowe odczytywanie” a nie analiza „czarnego na białym”.

Dz.U. 227.
§ 12 (…)
„2. W przypadku gdy wynik badania technicznego jest negatywny, uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego i jeżeli:
1) stwierdzone usterki nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska, zamieszcza się je w zaświadczeniu z badania technicznego i informuje właściciela pojazdu o konieczności wykonania badania technicznego pojazdu po usunięciu usterek;”

Jak na razie ani słowa o terminie następnego badania, warunkowym dopuszczeniu etc.

„2) stwierdzone usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska lub gdy cechy identyfikacyjne pojazdu są niezgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, w zaświadczeniu z badania technicznego dokonuje się wpisu "zatrzymano dowód rejestracyjny nr...".
3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2 zatrzymuje się dowód rejestracyjny i w terminie trzech dni przesyła się go do właściwego organu rejestrującego, który go wystawił, wraz z kopią zaświadczenia.”

Tym razem też ani słowa o terminie, ale pojawia się:

„4. W przypadkach określonych w art. 132 ustawy uprawniony diagnosta określa w zaświadczeniu z badania technicznego warunki używania pojazdu wynikające z negatywnego wyniku badania technicznego, a w szczególności określa ograniczenia w zakresie przewozu pasażerów, ładunków, ciągnięcia przyczepy, jazdy w okresie niedostatecznej widoczności.”

Jak widać określa ograniczenia, ale czy jest tu mowa o na jak długo i na jakich zasadach ?
I tu, wreszcie mamy art. 132, który w całości poświecony jest:

„Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych”

Tak, więc art. 132 , wracając do Dz.U. 227.§ 12 ust. 4 w „przypadkach określonych w art.132”, zajmuje się przypadkami dotyczącymi „zatrzymywania DR” i już w pkt.1
czytamy o takim „przypadku”: „Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie: …”
Dalsze „przypadki” odnoszą się do sytuacji, w jakiej policjant może „zatrzymać” DR, ale to jest powielenie tego co diagnosta otrzymał w Dz.U. 227.§ 12 ust. 1. i ust. 2 .

I wreszcie dochodzimy do ust. 4.:
„4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”

No, więc czytamy:
Ust.2 W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), policjant wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nie przekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie może być wydane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) oraz w pkt 6.

Panowie nigdzie nie ma ani słowa, iż można zezwolić na użytkowanie pojazdu o ile nie zatrzymamy DR.

Podsumowując:
227 nie daje podstaw do zezwolenia warunkowego, odsyła do Ustawy art. 132 – ten zaś artykuł mówi jedynie o przypadkach zatrzymania DR przez policjanta, zezwalając w ust.4 na działania analogiczne jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań.
Natomiast ust.2, który jako jedyny mówi: „Może on (policjant lub diagnosta) zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni” zaczyna się od: „W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego”

Chciałbym być dobrze zrozumiany: nie jestem wrogiem „warunku”, ale nie potrafię doszukać się w oparciu, o jakie przepisy mógłbym na to zezwolić. To, że w 227 pojawiają się zapisy sugerujące, iż taka myśl chodziła po głowie (przypisy we wzorze zaświadczenia) nie upoważniają nas do wyciągania, aż tak daleko idących wniosków.
Cała sprawa przypomina mi nieszczęsną ściankę, na SKP. Prowadziłem SKP gdzie nie było takiej ścianki i z uporem maniaka broniłem się przed UM i ITS twierdząc, iż o żadnej ściance w przepisach nie ma mowy udawało się. 2 lata temu ITS WYMÓSIŁ ściankę 2m wysokości –tydzień temu czytamy iż adekwatny do rozstrzygnięcia tego problemu jest – słownik języka polskiego. A przecież ustawodawca pisząc o wydzieleniu na 100% miał na myśli tą nieszczęsną ścianę.

Pozdrawiam,

Piotr BarczukTemat: Jakie usterki po N nie powodują zatrzymania DR
W sumie przepisy prawa regulują już listę usterek powodujących negatywny wynika badania oraz takich które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego czy zanieczyszczają środowisko. Krótko mówiąc lista takich usterek jest już wymieniona w załączniku nr 1 (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.)

Aby ułatwić podaję tylko niektóre, które zdaniem tego zapisu załącznika zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego i ochronie środowiska. Wszystkie pozostałe analogicznie nie staważają takiego zagrożenia. W sumie usterki te są zgodne ze znanymi publikacjami branżowymi w zakresie badań technicznych. Oto one:

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego:

pkt 11 załącznika nr 1: (pisze skrót myślowy a szczegóły w tym punkcie)
1) niesprawny układ hamulcowy,
2) niesprawne światła mijania,
3) niesprawny układ kierowniczy,
4) zastosowanie nieoryginalnych elementów zawieszenia,
5) nieprawidłowe wyniki pomiaru skuteczności tłumienia zawieszenia (osobowy),
6) nieprawidłowe wyniki geometrii kół jezdnych,
7) przekroczenie określonej przez producenta śladowości pojazdu,
8 ) naruszone punkty bazowe nadwozia/podwozia,
9) niepomyślne wyniki próby drogowej (w razie uzasadnienia).

zanieczyszczenie środowiska pkt 9 zalącznika nr 1:

10) przekroczone wartości zadymienia spalin,
11) wycieki płynów eksploatacyjnych,

Dodatkowo czynnniki który nie zagrażają brd jednak również powodują zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez diagnostę:

12) §11 ust. 3 W przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie stacja zatrzymuje dowód rejestracyjny.

13) art. 132 ust. 1 (Prawka) pkt. 3) stwierdzenie zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;
14) art. 132 ust. 1 (Prawka) pkt. 4) uzasadnione podejrzenie podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);

We wszystkich tych przypadkach następuje zatrzymanie dowodu rejestracyjnego zgodnie z art. 132 ust 4 Prawa o ruchu drogowym oraz §12 ust. 2 pkt 2 (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm).

W zasadzie każda inna usterka nie stwarza bezpośredniego zagrożenia b.r.d. lub środowiska, chyba, że diagnosta uzna, że w jego opinii dana usterka może się przyczynić do tego zagrożenia.

Decyzje w tej sprawie podejmuje diagnosta i to on ponosi za to odpowiedzialność, dwutorowo tzn. w sytuacji gdy przesadnie uzna zagrożenie i narazi klienta na dodatkowe koszty, gdy nie zaszła taka konieczność oraz gdy przymknie oko na stwierdzone zagrożenie, albo uzna, iż mimo, że wyniki pomiarów wskazują zagrożenie to on dopuści pojazd jako nie zagrażający.

Krótko mówiąc macie Panowie Diagności ciężki kawałek chleba.

PS. Szczególne pozdrowienia dla osób, które za cel życia obrały sobie inwigilowanie moich wypowiedzi.Temat: Kopie bezpieczństwa - rejestry BTP
Zabezpieczenie elektronicznych rejestrów jest to jeden z ważniejszych tematów dla mnie. Tak naprawdę chodzi o to by na wypadek włamania, wirusa, pożaru klientowi, posiadać jako potwierdzenie wykonania badań lub klientowi, który przyszedł po wypis z badania powiedzieć: był mały problem ale proszę się nie przejmować zaraz znajdę Pana badanie. A wszystko dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu elektronicznej bazy danych o wykonanym badaniu technicznym.

Zagadnienie regulują zdaje się 3 podstawowe dzienniki ustaw:
(Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.)

(Pamiętajcie, że od 1 maja 2004r. - § 21. rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.)
§ 11. 1. Stacje kontroli pojazdów oraz okręgowe stacje kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 4 ustawy, zwane dalej "stacjami", prowadzą rejestr badań technicznych pojazdów, zwany dalej "rejestrem", w systemie informatycznym, w którym zamieszczają dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Wzór rejestru badań technicznych pojazdów i innych czynności określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Oznacza to, że rejestr ten prowadzi się w sposób informatyczny.

(Dz.U. z 2005r. Nr 25, poz. 209 z późn.)
§ 7. Dokumenty oraz pieczątki związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Dokumenty (zaświadczenia, zatrzymane dowody rejestracyjne itp.) jak najbardziej w kasetce zamontowanej na stałe lub/i w sejfie najlepiej w oddzielnym pomieszczeniu.

(Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)- instrukcja kancelaryjna.§ 54. 1. Dane przechowywane w pamięci komputerów zabezpiecza się przez:
1) dopuszczenie do dostępu wyłącznie upoważnionych pracowników,
2) odpowiednie archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych.
2. Dostęp do zbiorów danych zawartych w komputerach ogranicza się przez:
1) system haseł identyfikujących pracownika,
2) system haseł ograniczających dostęp do wybranych obszarów danych osobom nie posiadającym odpowiednich uprawnień,
3) zabezpieczenie dostępu do terminali sieciowych przez użycie kart magnetycznych lub kart obiegowych.
3. Dane gromadzone w pamięciach komputerów powinny być zabezpieczone przed ich utratą przez:
1) przechowywanie w chronionym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu nośników informatycznych zakupionego oprogramowania:
a) operacyjnego,
b) narzędziowego,
c) aplikacyjnego,
2) archiwizowanie w cyklu kilkudniowym danych przechowywanych w pamięciach komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych przechowywanych w innym pomieszczeniu,
3) archiwizowanie codzienne zmian, a w cyklu tygodniowym wszystkich danych przechowywanych w pamięci serwerów sieciowych na odpowiednich nośnikach informatycznych oraz przechowywanie ich w odpowiednio chronionym i zabezpieczonym pomieszczeniu,
4) archiwizowanie w cyklu miesięcznym danych z pamięci serwerów na odpowiednich nośnikach i przechowywanie ich w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu poza gmachem urzędu.
4. Obieg dyskietek i innych nośników informatycznych w urzędzie ogranicza się poprzez ich ostemplowanie oraz okresowe sprawdzanie programami antywirusowymi przy całkowitym zakazie użycia nośników nie oznakowanych (z wyjątkiem wydzielonych stanowisk nie podłączonych do sieci informatycznej urzędu i z zainstalowanym programem antywirusowym).
5. Korzystanie z dostępu do światowych sieci informatycznych (typu Internet) jest możliwe wyłącznie w wydzielonych i nie podłączonych do wewnętrznej sieci informatycznej urzędu stanowiskach komputerowych.
6. W przypadku gromadzenia danych osobowych do ich zabezpieczenia należy stosować przepisy o ochronie danych osobowych.

W Bydgoskich stacjach zalecam następujące możliwości archiwizacji na nośnikach elektronicznych: SERWER SIECIOWY, NAGRYWARKA CD-RW, DYSKIETKA ZIP, JET FLASH-PEN DRIVE. Bezwzględnie przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach niż stacja diagnostyczna. (żadnych dyskietek-zbyt awaryjne i pojemność za mała i nie gwarantują zabezpieczenia na dłuższą mete).

Jest to zabezpieczenie na wypadek zarówno wirusa, który zniszczy dysk twardy jak i pożaru, kradzieży. Z reguły złodziej kradnie komputer i sejf nie patrząc na zawartość. Płytka taka do niczego mu się nie przyda a Kowalski, któremu zaginął dowód rejestracyjny nie dostanie odpisu z badania bo diagnosta stracił bazę danych. Dlatego takie zabezpieczenie poparte w dodatku przepisem prawnym i logiką gwarantuje, że diagnosta, właściciel stacji i osoba nadzorująca z urzędu śpią spokojnie na wypadek jakiegoś zdażenia.

Dotyczy to głównie urzędów ale ponieważ stacje kontroli pojazdów pracują niejako na rzecz urzędów więc można wzorować się na tych zasadach.

Jest to bardzo ważny temat. W 2005r. współpraca z bydgoskimi stacjami polegała właśnie na dopilnowaniu zabezpieczenia kopii baz danych. Komputer to tylko elektronika i czasami może zawieść więc bardzo dobrze że dmuchamy na zimne.Temat: Okresowe a VAT ...
Panowie definitywnie odpowiadam:
Jaka stacja może robić badanie okresowe dla pojazdu spełniającego dodatkowe wymagania VAT?

Pierwszą czynnością jaką wykonuje diagnosta jest porównanie zapisów w dowodzie rejestracyjnym i odrazu widzi w adnotacjach zapis "VAT 1-4".

Bierzemy pod uwagę następujący stan prawny:

1) art. 81 ust. 8. Prawa o ruchu drogowym - Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 2 i 3, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega również pojazd:
1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że:
a) zagraża bezpieczeństwu ruchu,
b) narusza wymagania ochrony środowiska,
c) uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4;
1a) skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji;
2) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, oraz z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem;
3) który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;
4) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupie 3 i 10 działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej na kwotę przekraczającą 2.000 zł;
5) sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6) (17) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113 i Nr 90, poz. 756).

2) § 4. (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.)
Okresowe badanie techniczne polega na sprawdzeniu:
1) zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, dotyczących danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu, a także prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych; dla pojazdów niezarejestrowanych dopuszcza się ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin;
2) stanu technicznego ogumienia;
3) prawidłowości działania, ustawienia i własności świetlnych świateł zewnętrznych;
4) stanu technicznego, skuteczności i równomierności działania hamulców;
5) prawidłowości działania urządzeń sygnalizacyjnych;
6) prawidłowości działania układu kierowniczego, stanu technicznego jego połączeń oraz wielkości ruchu jałowego koła kierownicy;
7) stanu technicznego zawieszenia;
8) prawidłowości ustawienia i zamocowania kół jezdnych;
9) stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich osprzętu oraz przedmiotów wyposażenia;
10) stanu technicznego układu wydechowego, a w uzasadnionych przypadkach - na pomiarze poziomu hałasu zewnętrznego na postoju;
11) emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin;
12) spełniania warunków dodatkowych dla pojazdów określonych w rozporządzeniu o warunkach technicznych i w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów.Temat: wydzial komunikacji GDANSK
Trudno mi tutaj zajmować stanowisko ponieważ znana nam jest wyłącznie relacja diagnosty, natomiast nie ma riposty od Pani z Wydziału Komunikacji Urzędu z Gdańska. Dlatego przedstawie stan prawny bez komentarza.

załącznik nr 1 (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.) - zakres badań
1.3. Oznaczenia pojazdu
Oględziny. Wymagania określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.
1. Tablice rejestracyjne nielegalizowane.
2. Tablice rejestracyjne nieczytelne lub uszkodzone.
3. Ozdobienie tablic rejestracyjnych.
4. Brak nalepki kontrolnej, o ile jest wymagana.
5. Nieprawidłowe oznaczenie znakiem "PL".

(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) - Prawo o ruchu drogowym
Art. 71. 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.
2. Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną.

Z przepisów tych jasno wynika, że pojazd może być dopuszczony do ruchu jeżeli posiada tablece rejestracyjne. Wynik badania daje się wówczas gdy brakuje np. legalizacji tablic lub są nieczytelne, nie mówiąc o ich braku.

Art. 72. 1. (Prawa o ruchu drogowym) Rejestracji dokonuje się na podstawie:
4) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;

I tu powstaje spięcie ponieważ by załatwić sprawę w organie rejestrującym wynik badania musi być pozytywny.

W Bydgoszczy urzędnicy rozumieją niespójność przepisu, że inne obowiązują organ rejestrujący a inne dotyczą diagnosty.
Są dwa wyjścia:
1) osoba, która zagubiła tablice i chce jeechać na badania może pobrać tablice czasowe i pozwolenie czasowe z tym, że jest to dodatkowo płatne,
2) właściciel pojazdu udaje się na badanie techniczne, diagnosta nie ma prawa odmówić badania pojazdu bez tablic i nie ma prawa zakończyć je wynikiem pozytywnym tylko negatywnym. Pozostaje jedyne wyjście, które sprawdziłem dzisiaj tak funkcjonuje: diagnosta zgodnie z przytoczonymi przepisami wydaje wynik badania negatywny i na drugiej stronie zaświadczenia wpisuje po dokonaniu zmiany w organie rejestrującym wynik badania pozytywny następny termin badania do .......

I z rązwiązania drugiego najczęściej korzystają i diagności i klienci wydziału.

Prywatnie poza marginesem i omawianym tematem doradzam znajomym by wyrabiali sobie nowe tablice (obojętnie przed czy po badaniu) w przypadku kradzieży jednej z tablic (co innego jak się zniszczy czy zagubi). Ponieważ jak ktoś zwinie paliwo na stacji czy popełni przestępstwo na tej 1 tablicy to po co mają ciągnąć za każdym razem właściciela i ma ciągle udowadniać, że tablice kiedyś tam mu ukradli i to nie on.Temat: homologacja
Witam. Wspomnianą sprawę konsultowałem z wieloma osobami z branży. Wszyscy odpowiadali tak samo.

Opierając się wyłącznie na opisach i załącznikach tu zeskanowanych widać, iż pojazd jest sprowadzony z zagranicy. Tam był zarejestrowany jako ciężarowy.

Diagnosta w oparciu o art. 81 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym wykonał pierwsze badanie techniczne pojazdu nie zarejestrowanego a sprowadzonego z zagranicy przed jego pierwszą rejestracją. Badaniu nie podlega pojazd z homologacją lub decyzja zwalniająca z homologacji.

Zgodnie z pkt 3.11 załącznika nr 1 (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.) diagnosta "Porównał dane technicznych pojazdu z wymaganiami przepisów". I nie ma obowiązku porównywać ich z dokumentami.

W skład badania pierwszego w myśl §3 ust. 5 cyt. rozporządzenia wchodzi badanie okresowe.
Zgodnie z §4 pkt 1 cyt. rozporządzenia podczas czynności okresowego badania "dla pojazdów niezarejestrowanych dopuszcza się ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin;" a nie jak w pojeździe zarejestrowanym na podstawie porównania zapisów w dokumentach ze stanem faktycznym.

Diagnosta w sposób prawidłowy ocenił pojazd jako samochód osobowy z natury.

Rolą natomiast organu rejestrującego było porównanie dokumentów i stwierdzenie niezgodności w rodzaju pojazdu. I tu urząd był czujny wykrył różnicę w dowodzie rejestracyjnym niemieckim, iż pojazd jest ciężarowy a diagnosta widzi osobowy.

Korzystamy wówczas z art. 78. Prawa o ruchu drogowym
2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Nastąpiła zarówno zmiana właściciela jak i danych zamieszczonych w dokumentach mianowicie rodzaju pojazdu.

Korzystamy zatem z procedury ustawowej w takim przypadku tj. art. 66 ust. 4 pkt 6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:
a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji,
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.

Właściciel przedłożył oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie zmian konstrukcyjnych czyli słynny PKD 55.22.A (proszę pamiętać iż kod ten ma się zmienić od 01.01.2008r. ze względu na zmianę w GUS) oraz swoją działalność gospodarczą.

Do tych dokumentów załączył również zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 lit. a) opis zmian konstrukcyjnych polegających na zmianie rodzaju pojazdu.

Z załączonej w scanie opinii Ministerstwa Infrastruktury z 2003r. jasno wynika, iż żądanie homologacji dotyczy art. 66 ust. 4 pkt 6) A a nie B.

Wygląda na to, iż urząd nadużył swoich kompetencji.

Być może jest inny podtekst takich działań i trwa postępowanie wyjaśniające, o którym diagnosta nie musi być informowany i toczy się w zupełnie innym aspekcie sprawy pod przykrywką innego powodu. Trochę to zagmatwane ale czasami urzędy z istotnych powodów nie mogą ujawniać celów prowadzonego postępowania i być może chodzi o coś zupełnie innego.

Jeśli natomiast chodziłoby o żądanie homologacji na zmiany konstrukcyjne w tym przypadku to była by to bzdura. I wystarczy to dokładnie jasno opisać to przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

PS. 1. Od pism nie można się odwołać to prawda. Natomiast odmowa rejestracji następuje nie w formie pisma tylko w formie decyzji i od niej można się odwołać w 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Można się tu powołać dodatkowo na opinię MI - scan.

PS.2. Ponadto w nawiązaniu do wypowiedzi ws urzędu celnego. Diagnosta się nie pomylił. Proszę się szanować. Diagnosta napisał prawdę tego co widzi z natury a widział samochód osobowy i dopiero gdyby napisał jak w papierach samochód ciężarowy potwierdziłby nieprawdę.

PS.3. Ciekawie o wymuszaniu przez niektórych urzędników na diagnostach zmiany wyników badań opisano to tu : http://www.norcom.com.pl/...4a11b3fcc#36105Temat: Usługi pralnicze dla JW 3391
numer sprawy 1/mund./2008 Zamość, 09. grudzień 2008 rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pralniczych i naprawczych przedmiotów zaopatrzenia mundurowego na potrzeby JW. 3391 w Zamościu. CPV 93.10.00.00-9.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Jednostka Wojskowa 3391 Zamość
ul. Piłsudskiego 36
22-400 Zamość
Godziny urzędowania730 - 1530
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.army.mil.pl.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
-wykonanie usługi w zakresie prania chemicznego i prania wodnego oraz dezynfekcja komorowa lub parowo formalinowa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego Jednostki Wojskowej 3391 w Zamościu. Przedmiotami zaopatrzenia mundurowego są min.: koce, bielizna, pościel, umundurowanie oraz inne przedmioty mundurowe wyszczególnione w indeksie materiałowym służby mundurowej.

1
Pranie wodne z jednoczesną dezynfekcją termo-chemiczną, pełnym wykończeniem, naprawą szwalniczą i transportem
kg
28 394,00

2
Czyszczenie chemiczne z pełnym wykończeniem, naprawami szwalniczymi i transportem
kg
6 550,00

3
Remont i naprawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego i dezynfekcja obuwia
kg
4 198,00

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7) Zamawiający zamierza udzielać zamówień uzupełniających na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6,7 ustawy Pzp
8) Termin wykonania zamówienia:
od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, a odbiór i dowóz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego do magazynu wymiennego odbywał się będzie 2 razy w tygodniu w każdy wtorek i czwartek.
9) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zawierającej:
wypełnione załączniki Nr 1, 2, 3(formularz ofertowy, formularz cenowy, oświadczenie w trybie art. 44 ustawy),
dokumenty wyszczególnione w pkt 6 ppkt 1 specyfikacji,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na posiedzeniu Komisji Przetargowej wg formuły „spełnia-nie spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ.
10) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena 100 %
10) miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać na adres zamawiającego jw. do dn. 19. 12 .2008 r. - godz. 8.30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19. 12 .2008 godz. 9.00, sala planowania w budynku sztabu
w Zamościu przy ulicy Piłsudskiego 36.
11) termin związania ofertą
okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej; nie dotyczy
13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów; nie dotyczy
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; nie dotyczy
Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09. 12. 2008 roku, na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz stronie www.army.mil.pl.

DOWÓDCA

ppłk dypl. Zbigniew PAZURATemat: zatrzymywanie dowodów przez policję

Pojazd obcokrajowca możemy kontrolować zgodnie z Dz.U.108 poz. 908 Art 81ust.8 p-kt1. Nie może to być jednak związane z badaniem okresowym jakie przypada w kraju w którym jest zarejestrowany.

Pytanie, czy i na jakiej podstawi wykonujemy badanie pojazdu zarejestrowanego za granicami RP.

Bardzo trafnie odpowiedział Wam "ANDEW".

Jest to jedyny przypadek, gdy Policja zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu zarejestrowanego za granicą i Polska stacja wykona takie badanie określając wynik badania pozytywny lub negatywny. Wynika, to z:
1) (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm) - czynności kontrolne
§ 16. Jeżeli badanie techniczne przeprowadzone na wniosek właściciela pojazdu dotyczy pojazdu wymienionego w art. 132 ust. 5 ustawy, uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

2) (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) - Prawko
Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony środowiska;
2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;
3) stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność;
4)------------- uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego);
5) stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną;
6)------------- nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub nieokazania dokumentu stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia;
7) uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
(...)
5. Zatrzymany dokument pojazdu zarejestrowanego za granicą, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 1 pkt 4 i 6, pozostawia się w jednostce Policji przez okres 7 dni. Po upływie tego terminu dokument przekazywany jest przedstawicielstwu państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Taki pojazd badamy zgodnie z wspomnianym art. 81 czyli badanie dodatkowe z wynikiem badania pod kątem wyłącznie art. 66 Prawka, tj. czy nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub ochronie środowiska, albo usterkach wykazanych w skierowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny.
Faktycznie okresowe nie wchodzi w rachubę, gdyż nie będziemy wymagać od Anglika by przekładał kierownicę, skoro w kraju zarejestrowania spełnia wymogi. Nie znana jest też mi podstawa by określać termin nast. bad. techn.

Tak więc w pojeździe zarejestrowanym za granicą możecie robić badanie pod kątem art. 66 na skierowanie policji za zatrzymany dowód rejestracyjny.Temat: SEJM-PROJEKT Prawa o ruchu drog. i rozp. o zakresie badań227
Na stronach sejmu ukazało się ostateczne brzmienie istotnych zmian w Prawie o ruchu drogowym w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów i rodzajów badań. Do tego opracowany został nowy Dz. 227 to jest rozporządzenie określające zakres badania i ocenę kryteriów negatywnych.

Później napiszę dlaczego. Panowie z PISKP o ile to czytacie wykreślcie, w 227 iż zmiana konstrukcyjna jest po wymianie silnika i że w zaświadczeniu z badania diagnosta nie określa numeru silnika.

Ogólnie giną pierwsze badania techniczne.

Nowe przepisy wchodzą w życie po upływie 90 dni.

Wg mojej skromnej oceny podyskutuje jeszcze o nich senat i Prezydent i opublikują je przypuszczam w kwietniu + 90 dni.

Z treści uzasadnienia wynika, iż 8 słownie osiem instytucji brało udział w konsultacjach społecznych. Głos zabrało Stowarzyszenie szefów wydziałów komunikacji oraz ITS - ich uwagi zostały odrzucone z ich winy - ZŁOŻYLI JE PO TERMINIE.

TYLKO POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW ZŁOŻYŁA SWOJE UWAGI W TERMINIE USTAWOWYM I W ZASADZIE WSZYSTKIE Z MAŁYM WYJĄTKIEM ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE.

PONIEWAŻ ZMIANY SĄ POWAŻNE GDYŻ DOTYCZĄ DWÓCH WAŻNYCH DLA NAS PRZEPISÓW LICZĘ IŻ W OKRESIE MAJA DO LIPCA (90 DNI W ŻYCIE O ILE W KWIETNIU SIĘ UKAŻĄ) ZOSTANĄ ZORGANIZOWANE SZKOLENIA Z ZAKRESU ICH STOSOWANIA.

Projekt i jego uzasadnienie w sposób jednoznaczny zabrania wykonywania m.in. badań okresowych z zakresem dodatkowym VAT stacjom o zakresie podstawowym upoważniając do tych czynności wyłącznie stacje okręgowe.

Zmiana zakresu wykonywanych badań dla przedsiębiorców prowadzących podstawowe stacje kontroli pojazdów (około 1400 stacji w całej Polsce), będzie wiązać się z koniecznością doposażenia ich w urządzenia i przyrządy. Koszt, jaki poniesie przedsiębiorca prowadzący podstawową stację kontroli pojazdów, będzie uzależniony od zakresu obecnie posiadanego upoważnienia do przeprowadzania badań. Średni koszt takiego doposażenia szacuje się na kwotę około 50 tys. zł. Należy zaznaczyć, iż przedłożona propozycja jest w pełni zgodna z postulatami przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, złożonymi przez nich w Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo (projekt nr PISKP/B/76).

Tutaj zamieszczam link do oficjalnej strony sejmowej druk nr: 1540

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1540

Panowie konkurs dla Was, który będę punktował punktami "Piwa". Dodatkowe punkty otrzyma osoba, która poda pełne daty przystąpienia.

Liczy się wyłącznie pełna odpowiedź na wszystkie 4 pytania.

Zaznaczam, iż bez pełnej znajomości odpowiedzi na zadane poniżej pytania diagnosta nie będzie ani umiał ani potrafił wykonać badania technicznego. Dodam, iż diagnosta najpierw sprawdzał stan techniczny później zobowiązano go do posiadania i pełnej znajomości szeregu przepisów prawa a teraz poprzeczka idzie w górę:

Ważność odpowiedzi na dzień 20.01.2009r. strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

PYTANIE 1: Wymień wszystkie Państwa członkowskie Unii Europejskiej.

PYTANIE 2: Wymień wszystkie Państwa Konfederacji Szwajcarskiej

PYTANIE 3: Wymień Państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
PYTANIE 4: Podaj łączną liczbę krajów z pytań 1-3 (bez ich dublowania).

ZAKOŃCZENIE KONKURSU DO NIEDZIELI 25.01.2009r. GODZ. 00:00 - DECYDUJE DATA I GODZINA OPUBLIKOWANIA POSTU.Temat: Data następnego badania samochodu sprowadzonego z zagranicy
Ponieważ poproszono mnie bym w końcu zajął swoje stanowisko, gdyż są rozbieżne opinie w temacie daty następnego badania pragnę przypomnieć, iż temat był już poruszany. Nie wdaje się w dyskusje, gdyż Wam znakomicie to wychodzi. Przypomnę tylko niektórym stan prawny. Oczywiście bez górnolotnych haseł robię zgodnie z przepisami tylko podaje jakie to przepisy. W sumie odpowiedzi pierwszych diagnostów poszły we właściwym kierunku jednak już kolejni wprowadzili niepewność.
Pytanie podstawowe brzmiało:

TOMDAW:
Zrobiłem pierwszy przegląd samochodu sprowadzonego z zagranicy . Do trzech lat od pierszej rejestracji brakowało dwóch miesięcy . Zgodnie z przepisem datę następnego badania ustaliłem na dwa lata od daty badania . WK przysłał mi klienta z powrotem , by poprawić termin następnego badania na datę dnia w którym upływały równo trzy lata od pierwszej rejestracji za granicą . Co wy na to ? Dodam , że klientem był handlarz samochodami a nie człowiek , który sprowadził auto dla siebie . Pozdrawiam .

Też pozdrawiam, jednak wspomniany Wydział Komunikacji postąpił zgodnie z przepisami a termin wyznaczony przez diagnostę był nieprawidłowy. Brakowało 3 miesięcy do 3 lat.Tylko przypomnę "kto ma miękkie serce, musi mieć twardą ...".

art. 81 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) stanowiące, iż okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji.

W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy datą pierwszej rejestracji jest dzień pierwszej rejestracji pojazdu za granicą.

§2 ust. 1 pkt 2 lit. d (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2250 z późn. zm.) oraz art. 81 Prawka rozdzielają rodzaje badań na okresowe i pierwsze oraz dodatkowe. W tym przypadku pierwsze pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Warto uwzględnić art. 81 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym: 2. Pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwsza rejestracja (...).

Jak przytoczyłem na wstępie badania pierwsze wykonuje się przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji. Słowo "pierwsze" może być użyte w tym przypadku wyłącznie przed pierwszą rejestracją. A więc nie mają tu zastosowania przepisy o okresowym badaniu z datą od daty badania tylko od daty pierwszej rejestracji np. za granicą.

Tak więc pojazd zarejestrowany 01.03.2005r, pierwsze badanie otrzyma z datą do 01.03.2008r.

Z chwilą zarejestrowania pojazdu w Polsce właściciel pojazdu może sobie jeździć na badanie codziennie i wówczas diagnosta będzie identyfikował pojazd w oparciu o polski dowód rejestracyjny, w którym zobaczy wyznaczony termin badania i kolejny wyznaczy już na 2 lata od daty badania. Może przyjechać już zarejestrowanym pojazdem w Polsce w trakcie trwania wyznaczonych 3 lat i następny termin diagnosta wyznaczy już od daty badania co 2 lata. Ale pierwsze to pierwsze.

Od tej reguły są wyjątki oczywiste, ale wolę o nich wspomnieć, żeby nie było:
Wyznaczenie innego terminu badania technicznego w trakcie trwania okresu 3 letniego liczonego od daty pierwszej rejestracji może nastąpić wyłącznie w przypadkach spełniania dodatkowych warunków technicznych takich jak: przystosowanie pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych, taksówki osobowej, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.

Powołano się w jednej wypowiedzi na autorytet Transportowego Dozoru Technicznego. Jak znam tą instytucje to nie zajęła pisemnego stanowiska i jest powołana do innych celów i pracują tam cenni ludzie.

Zgodnie z art. 83b ust. 1 Prawa o ruchu drogowym nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta. W ramach tego nadzoru ocenia prawidłowość wykonywania badań.

Tylko starosta i służący pomocną opinią twórca przepisu jakim jest minister właściwy ds. infrastruktury może oceniać czy dane badanie wykonano prawidłowo.

Znane mi projekty zakładają różne zmiany w przepisach o terminie następnego badania i uznaniowości badań jednak na dzień dzisiejszy stosujemy się do w/w przepisów prawa.

Aha jeszcze jedno to czy samochodem na badanie przyjechał właściciel indywidualny czy osoba prowadząca komis bą handlująca samochodami nie ma żadnego znaczenia jeśli chodzi o termin następnego badania. O ile się nie mylę ma to znaczenie przy VAT25, recyklingu i akcyzie.

Jak już zdarzyło się diagnoście wyznaczyć błędnie termin następnego badania zawsze może skorzystać z funkcji korekty i poprawić ten termin przefaksować do Wydziału Komunikacji a oryginał przesłać pocztą do WK by zaoszczędzić właścicielowi pojazdu kursów SKP-WK-SKP-WK i wówczas wszyscy są zadowoleni.Temat: Okresowe bez dokumentów?
(Dz. U. z 2003r. nr 227, poz. 2250 z późn. zm.)§ 4. Okresowe badanie techniczne polega na sprawdzeniu:
1) zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, dotyczących danych identyfikacyjnych i technicznych pojazdu, a także prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych; dla pojazdów niezarejestrowanych dopuszcza się ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin;

(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
Art. 71. 1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.
2. Pojazdy określone w ust. 1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 66 oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną.
3. Pojazd niewymieniony w ust. 1, przyczepa motocyklowa oraz przyczepa specjalna przeznaczona do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny jest dopuszczony do ruchu, jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 66.

Art. 132. 2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), policjant wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie może być wydane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz w pkt 6.

Z przytoczonych przepisów wynika jednoznacznie, że jedynymi dokumentami z którymi porównuje się stan faktyczny są: DOWÓD REJESTRACYJNY, POZWOLENIE CZASOWE, POKWITOWANIE ZA ZATRZYMANY DOWÓD REJESTRACYJNY.

Żaden inny dokument nie stanowi podstawy do wykonania badania okresowego.

Dotyczy to zarówno badania okresowego jak i dodatkowego w skład którego wchodzi okresowe.

Podejmując się wykonanie badania na podstawie karty pojazdu diagnosta robi to na własną odpowiedzialność i bez podstawy prawnej. Karta nie uprawnia do jazdy tylko jest dokumentem tworzącym historię pojazdu i nie jest wydana w celu okazywania na drodze czy na badaniu. To samo dotyczy umowy kupna sprzedaży bą faktury. Tak więc w przypadku karty pojazdu i zaświadczenia o zarejestrowaniu pojazdu wydane przez organ rejestrujący z datą ważności do 30 dni (okres obowiązkowy zgłaszania zmian) zalecam kontakt z osobą nadzorującą stacje kontroli pojazdów i to ta osoba może zadecydować o zastosowaniu wyjątku.

W przytoczonym przypadku właściciel ma obowiązek udać się do organu rejestracyjnego po pozwolenie czasowe na dojazd do stacji kontroli pojazdów. Trzeba było myśleć wcześniej zanim skończyło się badanie w zaświadczeniu a tak właściciel pojazdu sam sobie jest winien. W przypadku zagubienia dowodu wystarczy odpis z badania a skoro termin się skończył to pozowolenie czasowe na dojazd na badanie. Ale to już nie jest zmartwienie diagnosty. Zmartwienie diagnosty następuje wtedy gdy wykonane zostanie badanie bez wspomnianych dokumentów wtedy kto ma miękie serce ten musi mieć twardą ....Temat: VAT i brak możliwości identyfikacji pojazdu ...
Po pierwsze podziękujmy diagnoście, który 4 miesiące temu widział nieczytelny numer VIN-u. Procedura trochę trwa więc, kwestia VAT-u trochę poczeka. Ale tak to jest jak diagnosta chce być kumplem i przepuści. Prędzej czy później to wyjdzie. I nie próbujcie mi wmówić, że numer zanikł przez 4 miesiące. Ale do rzeczy jak w tej sytuacji wykonać badanie.

Zakres badania VAT:

17.1. Identyfikacja pojazdu

Oględziny organoleptyczne: porównanie zapisów w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) ze stanem faktycznym lub ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin.
1. Brak zgodności zapisów numeru identyfikacyjnego (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia-ramy), numeru rejestracyjnego ze stanem faktycznym.
2. Brak numeru identyfikacyjnego (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia-ramy) lub numer nieczytelny.
3. Oczywiste omyłki w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu.

I tu mamy taki przypadek, gdzie podczas badania dodatkowego VAT, diagnosta stwierdza numer nadwozia jest nieczytelny.

§ 12. 2. W przypadku gdy wynik badania technicznego jest negatywny, uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego i jeżeli:
1) stwierdzone usterki nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska, zamieszcza się je w zaświadczeniu z badania technicznego i informuje właściciela pojazdu o konieczności wykonania badania technicznego pojazdu po usunięciu usterek;

Wystawia zaświadczenie z btp, iż pojazd jest przystosowany jako VAT, jednak wynik badania jest negatywny (dowodu nie zatrzymujemy, gdyż nie ma powodu). Pobiera opłatę 50 zł. jak za badanie VAT.

Teraz zgodnie z art. 66a
2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:
6) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy.
3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 6, powinny być stwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a; opinia powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania.
4. Umieszczone cechy identyfikacyjne starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu, jeżeli była wydana.

Właściciel przechodzi procedurę uzyskania nowej cechy identyfikacyjnej:

Karta usług nadania nowej cechy identyfikacyjnej

Załącza opinię rzeczoznawcy samochodowego.

Wraca do tej stacji (posiadającej literkę "h" lub okręgowej) i zostaje nabita nowa cecha identyfikacyjna.

Następnie uzyskuje zaświadczenie poświadczające nadanie nowej cechy identyfikacyjnej dokonując zapisu: na podstawoie decyzji Prezydenta Miasta ... nr ...z dnia .. nabito nowy numer VIN o brzmieniu oraz zamontowano tabliczkę znamionową zastępczą.

§ 5. 1. (Dz. U. z 2003r. Nr 227, poz. 2249 z późn. zm. ?)(1) Cechę identyfikacyjną umieszcza stacja, o której mowa w art. 83a ust. 7 ustawy, zwana dalej "stacją", wskazana w decyzji starosty właściwego w sprawach rejestracji pojazdu.
2. Stacja umieszcza cechę identyfikacyjną zgodnie z decyzją, o której mowa w § 3.
3. (2) Stacja wystawia zaświadczenie potwierdzające umieszczenie cech identyfikacyjnych, które jest podstawą do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i karcie pojazdu, jeżeli była wydana.

Właściciel wraca do organu rejestracyjnego z tak wypełnionym zaświadczeniem o nabiciu nowego numeru VIN.

Otrzymuje pozwolenie czasowe i w tym czasie ma wyrabiany nowy dowód rejestracyjny. W tym czasie posiada już wpis z nowym numerem VIN i wraca na ponowne badanie poprawkowe (20 zł. za 1 usterkę).

Wystawia zaświadczenie z pozytywnym wynikiem badania, że pojazd spełnia wymogi dodatkowe określone w ustawie o podatku od towarów i usług.

Warunek musi się zmieścić w 14 dniach, inaczej zaczyna opłaty od nowa.

W sumie, gdyby pierwszy diagnosta podszedł profesjonalnie widząc zanikający numer procedurę jak widać właściciel i tak by musiał przejść, a tak może być w tył o VAT za paliwo na czas, który musiał jeździć i załatwiać sprawę nowej cechy identyfikacyjnej.

Ale jak widać sprawa nie jest skomplikowana i możliwa do rozwiązania.
Powyżej opisałem szczegółowo natomiast mówiąc w skrócie:
1. negatywny wynik badania VAT,
2. Uzyskanie nowej cechy identyfikacyjnej,
3. Uzyskanie nowego pozwolenia czasowego (chyba że starosta wpisze nową cechę w adnotracjach, choć wątpie,
4. uzyskanie zaświadczenia VAT.

opłaty 50zł. za VAT + 20 zł. za 1 usterkę warunek w ciągu 14 dni uzupełnione a później dochodzi zamiast 20 zł. ponowne 50zł.

Rzekłbym wersja standard sprawy.Temat: Warunki tech. dla pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
dzu 2003 227 2250

14. SPECJALISTYCZNE BADANIE POJAZDU, W KTÓRYM DOKONANO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH LUB WYMIANY NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW
14.1. Zmiany konstrukcyjne,
przeznaczenia,
wymiana silnika
Oględziny zewnętrzne, sporządzenie opisu zmian, ustalenie nowych danych pojazdu (w uzasadnionych wypadkach odpowiednia opinia rzeczoznawcy). W wypadku tylko wymiany silnika bez zmiany pojemności silnika ocena jak w poz. 9.
1. Niezgodność zmian z wymaganiami przepisów ustawy
i rozporządzeń.
2. W wypadku tylko wymiany silnika bez zmiany
pojemności jak w poz. 9.1.1 do 3, 9.2.1 do 7 lub
9.3.1, oraz 9.4.

UWAGI:
1. Oględziny przeprowadza się bez demontażu zespołów i części pojazdu ustawionego na kanale lub podniesionego za pomocą dźwignika na stanowisku kontrolnym.
2. Wykaz czynności oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdów nie wyczerpują wszystkich możliwych wypadków niesprawności.
3. W indywidualnych, uzasadnionych wypadkach, przedmiot i zakres badania, sposób przeprowadzania badania i kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający ustala i wskazuje okręgowa stacja kontroli pojazdów.
ZAŁĄCZNIK Nr 6
SPOSÓB USTALANIA NIEZNANYCH DANYCH TECHNICZNYCH POJAZDU PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO
§ 1. Załącznik określa sposób ustalania danych technicznych pojazdu, zwłaszcza dopuszczalnej ładowności lub dopuszczalnej masy całkowitej oraz liczby miejsc.
§ 2. 1. Przy ustalaniu nieznanych danych technicznych pojazdu (§ 1) należy w możliwie największym stopniu wykorzystywać dostępne informacje zawarte w takich źródłach, jak przepisy i dokumenty homologacyjne, dane producenta pojazdu, katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowywany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, a w indywidualnych wypadkach inne wiarygodne publikacje i dokumenty, dotyczące danego pojazdu lub jego zespołów i elementów.
2. Wszelkie ustalenia powinny być podejmowane:
1) na podstawie przepisów art. 2 pkt 31-57 i art. 66 ust. 6 ustawy;
2) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 2-5 rozporządzenia o warunkach technicznych oraz z ewentualnych warunków dodatkowych dotyczących danego pojazdu;
3) z uwzględnieniem odpowiednich przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878).
§ 3. 1. Masę własną pojazdu ustala się:
1) przez zważenie całego pojazdu albo
2) jako sumę mas wynikających z nacisków poszczególnych osi pojazdu.
2. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, przeznaczenia pojazdu marki, typu i modelu produkowanego fabrycznie, ustalona dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać jej pierwotnej wielkości.
3. W razie powstania trudności w ustaleniu podstawowych parametrów pojazdu, powinno się zażądać opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy, lub w szczególnych przypadkach - dodatkowo odpowiednio innej specjalności.
§ 4. 1. Dopuszczalną ładowność pojazdu ustala się jako różnicę między dopuszczalną masą całkowitą a masą własną.
2. Dopuszczalną ładowność i masę własną pojazdu określa się w zaokrągleniu do:
1) 10 kg - dla pojazdów o masie własnej do 2.000 kg;
2) 50 kg - dla pozostałych pojazdów.
§ 5. 1. Liczbę miejsc w pojeździe ustala się tak, aby:
1) łączna masa osób znajdujących się w pojeździe nie powodowała przekroczenia jego dopuszczalnej masy całkowitej; masę pierwszej osoby przyjmuje się w wysokości 75 kg, a kolejnych w wysokości 68 kg, z zachowaniem warunków § 17 ust. 2 rozporządzenia o warunkach technicznych;
2) zachowane były wymagania dotyczące miejsc oraz pomieszczeń przeznaczonych lub przystosowanych do przewozu osób, określone dla danego rodzaju pojazdu w rozporządzeniu o warunkach technicznych.
2. Jeżeli przepisy ustawy zezwalają na przewóz danym rodzajem pojazdu osób stojących lub leżących, poza łączną liczbą miejsc, należy określić również zawartą w niej liczbę miejsc do stania i leżenia.
§ 6. Inne dane techniczne pojazdu, np. rodzaj, podrodzaj, przeznaczenie, pojemność skokową silnika ustala się, stosując odpowiednio zasady określone w § 2-5 załącznika

są jeszcze zakłady przystosowujące i wydają odpowiedznie dokumenty