Dz U. z 2003

Patrzysz na wypowiedzi wyszukane dla frazy: Dz U. z 2003

Temat: Podatek liniowy a odpis 1% podatku
denia71 napisała:

> Czy możliwe będzie rozliczenie wpłaty na rzecz organizacji pożytku
> publicznego dokonanej obecnie w rozliczeniu podatku za 2004 rok?
> Czy rozliczając się wegług podatku liniowego będzie mozna dokonać odpisu 1%
> podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?
*******

Nowe rozwiązania, zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 nr 14, poz. 176: ost. zm. Dz. U. z 2003 r. nr
202,
poz. 1956), ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz.
930; ost. zm. Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1958) i ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003.
nr 96, poz. 873), dają prawo Podatnikom przeznaczenia kwoty, nie
przekraczającej 1% należnego podatku (ryczałtu) na tzw. szlachetne cele.

Podatek, obliczony z uwzględnieniem progresywnej skali 19%, 30% i 40% i
wykazany w zeznaniu rocznym oraz ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych, obliczony i wykazany w zeznaniu, podlegają
zmniejszeniu, o kwotę nie większą niż 1% należnego podatku (ryczałtu),
jeżeli Podatnik w terminie od 1 stycznia roku podatkowego, w którym

składane jest zeznanie, do dnia złożenia zeznania, nie później jednak niż do
dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania, dokonał wpłaty na
rzecz organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z możliwości przeznaczenia 1% podatku -
na działalność pożytku publicznego muszą sami złożyć zeznanie roczne, nie
mogą być rozliczeni przez płatnika.

Podatnicy, którzy z uwagi na nieuzyskanie dochodu lub korzystanie z
odliczeń, nie płacą (nie wykazują) podatku - nie mają możliwości
skorzystania z odliczenia 1% podatku na działalność pożytku publicznego
Z takiej możliwości nie mogą skorzystać ponadto: Podatnicy prowadzący
działalność gospodarczą, którzy wybrali opodatkowanie liniowym - 19%
podatkiem dochodowym, podatnicy opodatkowani zryczałtowanym
podatkiem w formie karty podatkowej, duchowni opodatkowani w sposób
zryczałtowany.

Podatnicy, opodatkowani zarówno podatkiem dochodowym na zasadach
ogólnych i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą dokonać
pomniejszenia wpłaconej kwoty tylko raz - albo od należnego podatku albo
od ryczałtu - ta sama kwota nie może bowiem być odliczona dwukrotnie,
raz od podatku a raz od ryczałtu ewidencjonowanego.
Temat: Dzierżawcy miejskich lokali skarżą się do prezy...
Wykaz !!!
Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości
podatkowe
z tytułu podatku od nieruchomości w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2004
r.
Podstawa prawna:
art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 1
podatek od nieruchomości
12.840,90 zł
NZOZ „Promed” Sp. z o.o.
podatek od nieruchomości
2.773,90 zł
NZOZ „Centrum” Sp. z o.o.
podatek od nieruchomości
5.324,00 zł
NZOZ „Medyk” Sp. z o.o
podatek od nieruchomości
3.819,10 zł
NZOZ „Dalmed” Sp. z o.o.
podatek od nieruchomości
1.844,00 zł
NZOZ „Partner” Sp. z o.o.
podatek od nieruchomości
2.634,90 zł
NZOZ „Medicus” S.C.
podatek od nieruchomości
4.758,90 zł
Paweł Kozłowski
podatek od nieruchomości
15.570,12 zł
Kolporter Korona S.A.
podatek od nieruchomości
9.629,50 zł
Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości
podatkowe
z tytułu podatku od nieruchomości w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca
2004 r.
Podstawa prawna:
art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.).

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.
podatek od nieruchomości
343.791,30 zł
Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości
podatkowe
z tytułu podatku od nieruchomości w okresie od 1 lipca do 30 września 2004
r.
Podstawa prawna:
art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.).
„SUPRAMED” Sp. z o.o.
podatek od nieruchomości
7059,90 zł
Temat: Jak rozpocząć praktykę na upr budowlane
zazwyczaj trzeba używać www.google.pl
skoro tego nie potrafisz ... to chyba nie ma sensu startować po uprawnienia bo będziesz tylko frustrował sie brakiem efektów Twojego dążenia ;-) mimo wszystko poczytaj sobie (ze zrozumieniem!!!! aaa i dalszą część chyba już będziesz potrafił znaleźć) :

Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 83 poz. 578

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.)

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2) sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania;
3) ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych;
4) wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności;
5) wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności;
6) sposób przeprowadzania i zakres egzaminu;
7) zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne;
8) zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) izbie - należy przez to rozumieć właściwy organ izby architektów albo izby inżynierów budownictwa, zgodnie z właściwością określoną w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.3)).

Nie lubie inżynierów z przypadku i od przypadku do przypadku !!! buuuuuuuuuuuuuTemat: Rudera przy Jachowicza - niemoc urzędników
Urzedasy czy to takie trudne???????

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY [1]z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych
lub niewykończonych obiektów budowlanych
(Dz. U. Nr 198, poz. 2043)
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. [2]) zarządza się, co
następuje:
§ 7. 2. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub
mienia właściwy organ stosuje art. 69 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

U S T A W A
z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane.(J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr
96, poz. 959)
Art. 69. 1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na
celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni,
na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych
środków zabezpieczających.
2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych w
ust. 1 są upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O
podjętych działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ.

Ale jak wy nie umiecie rozebrac tej rudery, to my mieszkancy Plocka mozemy
zapomniec o dojazdach do wybudowanego mostu. A most bedzie kolejnym pomnikiem
betonowym jak, nowy budynek Urzedu Skarbowego, szkielet budynku na rogu ul.
Pilsudzkiego i Otolinskiej. Wy umiecie tylko sobie droge, chatke wybudowac i na
turniej skokow jezdzic!!!!!!!!Temat: Gdzie w Zabrzu legalizacja gaśnic samochodowych?
Obowiązujące aktualnie przepisy nie dają podstaw prawnych do kontrolowania daty
ważności gaśnicy znajdującej się na wyposażeniu pojazdu. Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262) wymienia w par. 11ust.1 elementy obowiązkowego wyposażenia pojazdu: m.in.
pojazd samochodowy wyposaża się: "pkt.14 w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo
dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla".
Zgodnie z treścią art. 66 ust.2 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 (tekst jednolity) urządzenia i wyposażenie
pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska
przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym
stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. Inny akt prawny, w którym
uregulowana jest kwestia kontroli wyposażenia pojazdu w gaśnicę, to
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 7.09.1999 r. w
sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz
wzorów dokumentów przy tym stosowanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 81, poz. 917).
Rozporządzenie to określa wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria
oceny stanu technicznego pojazdu. Zgodnie z nim badanie gaśnicy samochodowej
wykonywane jest poprzez oględziny, a podstawowym kryterium uznania stanu
technicznego pojazdu za niezadowalający jest brak gaśnicy (pkt 1.2 załącznika
nr 1 do rozporządzenia).

Jakkolwiek przepisy nie obligują kierujących do dokonywania okresowej kontroli
sprawności gaśnicy znajdującej się na wyposażeniu pojazdu, to wydaje się, że
zasadną jest okresowa konserwacja i sprawdzenie gaśnicy, aby w sytuacji, gdy
zajdzie potrzeba jej użycia, zadziałała ona sprawnie i skutecznie."Temat: Spóldzielnia Metalowiec to "super fachowcy"
A co z radą?
Ze strony posła Tobiszowskiego

tobiszowski.pl/site/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=15

Kiedy pracownik spółdzielni mieszkaniowej, który równocześnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółdzielni powinien przestać być członkiem Rady oraz jaki okres należy zaliczyć w związku z zakazem zasiadania przez dwie kolejne kadencje w Radzie Nadzorczej Spółdzielni?

Opinia prawna
dotycząca art. 8² ust 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873 z dnia 13 lipca 2007 r.) dodany został do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 116 ze zm.) rozdział 1¹ „Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej". Zgodnie z art. 8² ust. 2 w skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do rady nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka rady nadzorczej ustaje jego członkostwo w radzie nadzorczej tej samej spółdzielni.
Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, iż intencją ustawodawcy jest wyeliminowanie ze składu rady nadzorczej osób będących pracownikami danej spółdzielni mieszkaniowej. Ponieważ brak jest w tej kwestii przepisów przejściowych, które regulowałyby wpływ nowelizacji ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy obowiązującej w dotychczasowym kształcie (np. zezwalałyby na pozostanie takich osób w radzie po wejściu w życie niniejszych przepisów) oznacza to, że z dniem wejścia w życie ustawy wszystkie osoby będące pracownikami spółdzielni powinny przestać być członkami rady nadzorczej.
Art. 8² ust. 3 stanowi natomiast, że nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej. W przepisach przejściowych w art. 10 ustawodawca zaznaczył, iż liczbę kadencji, o których mowa w art. 8² ust. 3 oblicza się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka rady nadzorczej. Oznacza to, że jeżeli dotychczasowy staż członka rady nadzorczej wynosi już dwa lata a jest on obecnie 3 kadencję, to z chwilą wejścia w życie nowelizacji powinien utracić mandat.
Sporządziła: Anna Janicka, radca prawny
Akceptowała: Wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych - Małgorzata Bajor-Stachańczyk
Temat: może wiecie kiedy konkurs na dyrektora szkoły
Śmiech na sali ... widzę tu samych chłopów na tym forum gdzie lepiej
plotkuja od bab na rynku. Bzdurne i do nieczego nieprowadzące wasze
wypowiedzi, że musi być prawosławny czy popierać PiS. Może jak się
zapoznacie z zasadami jakie trzeba spełnić na to stanowisko to
zmienicie swoje poglądy iż nigdzie nie jest napisane że trzeba mieć
narodowość białoruską itp....
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące
wymagania:
jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ukończyła studia
wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu w
szkole lub ukończyła studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie
pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo
nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub przedszkolu,
ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania
albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na
stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na
stanowisku nauczyciela akademickiego,
w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska
dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu,
szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego -
pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w
szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po
ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku
bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
posiada zaświadczenie lekarskie o braku przewciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się
przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy
się przeciwko niej postępowanie karne,
nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust 1
pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15. poz. 148 z pozn. zm.).
Temat: SPO WKP 2.2.1 - gdzie znaleźć wytyczne??
Witam,

Poddziałanie 2.2.1 SPO WKP zostało oparte na naszym finansowym instrumencie
wspierania inwestycji – ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu
inwestycji.
Dlatego też w celu prawidłowego wypełnienia wniosku o udzielenie wsparcia
finansowego nowej inwestycji niezbędna jest znajomość następujących aktów
prawnych:

1. Ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji
(tekst pierwotny: Dz. U. Nr 41 poz. 363 z późniejszymi zmianami – w Dzienniku
Ustaw z 2002 r. Nr 141 poz. 1177, w Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1537, w Dz. U.
z 2004 r. Nr 123 poz. 1291, Nr 173 poz. 1808 oraz Nr 273 poz. 2701)

2. Aktów wykonawczych:
a. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
12 września 2003 r. w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia
finansowego nowej inwestycji (Dz.U Nr 165 poz. 1600 z późn zm. – Dz. U. Z 2004
r. Nr 6 poz. 53 oraz Nr 123 poz. 1295)
b. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. w
sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia
finansowego nowej inwestycji (Dz.U. Nr 123 poz. 1296)
c. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 maja 2004 r. w
sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji (Dz.U.
Nr 123 poz. 1294), oraz
d. Załącznika do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6
sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006 (Dz.U. Nr
197 poz. 2023).

Warto przypomnieć w tym miejscu, że na podstawie przepisów ustawy
przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie - od sierpnia 2002 r. do 2003 r. -
mogli ubiegać się o współfinansowanie swoich inwestycji wyłącznie w oparciu o
środki budżetowe. W 2004 r. ustawa o wsparciu finansowym nowych inwestycji
została włączona do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw, a środki na ten cel powiększone o środki z UE.

PozdrawiamTemat: Wynagrodzenie prezydenta Pruszkowa
Wynagrodzenie Starosty Powiatu Pruszkowskiego
najbardziej aktualna uchwała jaką udało mi się znaleźć

Uchwała Nr XIX / 136/ 2004
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Pruszkowskiego
Pani Elżbiety Smolińskiej

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) i
art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (teks
jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 264 z późn. zm.) Rada
Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:
§ 1

Wynagrodzenie miesięczne Starosty Powiatu Pruszkowskiego Pani Elżbiety
Smolińskiej ustala się następująco:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.050 zł.,
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1.860 zł.,
3) dodatek specjalny oraz dodatek stażowy według dotychczasowych zasad.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Pruszkowskiego.
§ 3

Traci moc uchwała Nr IV/41/2003 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia
21 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu
Pruszkowskiego.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maria Kwasiborska Sybilska

Uzasadnienie

Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych
pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 47 poz. 448) wprowadziła nową
tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miasta), Starostów i Marszałków Województw.
Przepisy rozporządzenia zmieniającego mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r.
W związku z powyższym możliwe jest podwyższenie wynagrodzenia Starosty
od dnia 1 stycznia 2004 r. zgodnie z aktualnie obowiązującą tabelą wynagradzania.
W wyniku zmian wynagrodzenia Starosty, miesięczna kwota podwyżki wynosi 324 zł.
brutto.
Temat: Kupa g...
Gazeta Prawna 49/2004 [dodatek: Gazeta Urzędowa] z dnia 10.03.2004 (str. 5)
04.49.66.5.E

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA ŚRODOWISKA DIOŚlp-021-16/6328/03 łk
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30 października br. (znak: GPO 7638-
III/13/02/03) uprzejmie informuję:

Nie podzielam Pana poglądu, iż sprawy związane ze składowaniem obornika
bezpośrednio na gruncie pozostają w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Działanie takie stanowi co prawda naruszenie postanowień
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1
października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. nr 132, poz. 877), jednak składowany
obornik nie stanowi obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.),
do którego może mieć zastosowanie wskazany przez Pana art. 66 ust. 1 tej
ustawy.

W świetle art. 6 ust. 1 oraz art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), z uwagi na generalnie
lokalną uciążliwość pryzm obornika gromadzonych w gospodarstwach indywidualnych
(uciążliwość zapachowa, kwestie estetyki otoczenia) odnośne działania w
przypadkach problematycznych może podejmować gmina. Przy podejmowaniu
interwencji w tym zakresie gmina wykorzystać może uprawnienia kontrolne
wynikające z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 ze zm.). Trzeba jednak uwzględnić, iż
obowiązujące prawodawstwo nie zawiera obecnie regulacji, z których wynikałby
bezpośredni zakaz składowania obornika na gruncie. W szczególności nie znajdują
do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.), co wynika z art. 2 ust. 2 pkt 6 tej ustawy ani
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
(Dz.U. nr 132, poz. 622 ze zm.). Ewentualne środki zaradcze mogą być więc
podejmowane tylko jeżeli gromadzenie obornika może powodować naruszenie innych
obowiązujących regulacji z zakresu ochrony środowiska.

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone gromadzenie na terenie
gospodarstwa znaczniejszych ilości obornika (m.in. prowadzona jest produkcja
wielkotowarowa) lub zostaną ujawnione inne poważne zagrożenia dla środowiska
związane z gromadzeniem obornika bezpośrednio na gruncie (np. okoliczności
wskazują realne zagrożenie zanieczyszczenia wód), gmina może wystąpić o
podjęcie odnośnych działań.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Instrumentów Ochrony
Środowiska
Irena Mazur

I CO NA TO BOBRY.....?
Temat: Zasady korzystania z ulgi remotowej.
1.Czy taka umowa użyczenia może być zawarta tylko pomiędzy mną i teściem czy
> powinna być zawarta między nami obojga (czyli ja i mój mąż) a teściem, jeśli
> chcemy złożyć wspólne zeznanie PIT?
Umowa uzyczenia powoduje, iż macie Państwo tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
Nie ma znaczenia z kim Pani teść zawrze umowę użyczenia, w przypadku, gdy ta
właśnie osoba będzie rozliczać ulgę remontową.
W przypadku jednak, gdy faktury z tytułu ulgi są wystawiane tylkona Pani męża.
Dlatego bezpiecznej byłoby, gdy po pierwsze teść użyczył obojgu z Panstwu
mieszkanie.

> 2.Czy przy rozliczaniu wspólnym faktury za materiały do remontu mieszkania
> mogą być wystawiane tylko na mnie?
Powracając do wątku z 1 pytania, jeżeli tylko Pani rozlicza ulgę remontową, to
wówczas faktury powinny być wystawione na Panią.

> 3. I jeszcze pytanie, czy istnieje gdzieś dokładne wyszczególnienie, np.
> przykładowe materiały, które podlegają odpisowi? Czy można opisać: okap
> kuchenny, karnisze, halogeny do sufitów podwieszanych, gniazdka elektryczne,
> kontakty, kable elektryczne itp.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
grudnia 1996
r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy

(publikacja: Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 788)

Uwaga:
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wydatków poniesionych w latach 2004-
2005 na
własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy,
w
wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku
dochodowym
od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (art. 12 ust. 2 ustawy z
12.11.2003
r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych
innych ustaw
- Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956 ze zm.).

> 4. Czy ma znaczenie forma zapłaty za zakupione materiały, tzn. raty, karta
> kredytowa?

Nie ma.
Temat: Celówka - do aqua i innych zorientowanych
Renta socjalna
RENTA SOCJALNA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2003 R.
podstawa prawna: ustawa z dn. 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z
2003 r., Nr 135, poz. 1268)

Od 1 października 2003 r. ośrodki pomocy społecznej nie zajmują się już
przyznawaniem i wypłacaniem rent socjalnych. Osoby, którym przysługuje to
świadczenie muszą zwracać się teraz do oddziałów Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Ogólne zasady oraz przeznaczenie tej formy wsparcia pozostały bez
zmian.

Renta socjalna przysługuje więc osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do
pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
- przed ukończeniem 18 roku życia,
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku
życia,
- w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

O całkowitej niezdolności od pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS. Przyznawana
jest renta socjalna stała lub okresowa (w zależności od tego na jak długo
orzeczona zostanie niezdolność do pracy).

Wysokość renty socjalnej zależy od wysokości najniższej renty z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy. Renta została opodatkowana i ubruttowiona co
oznacza, że potrąca się od niej składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz
zaliczki na podatek dochodowy. W momencie przejścia tego świadczenia do ZUS,
osoba uprawniona otrzyma "do ręki" 419,07 zł.

Nadal renty socjalnej nie można łączyć m.in. z emeryturą czy rentą - z
wyjątkiem renty rodzinnej (chyba, że jej wysokość przekracza 200% kwoty
najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy). Trzeba pamiętać,
że lista powodów utraty prawa do renty socjalnej została rozszerzona. Nie
otrzyma jej np. właściciel nieruchomości rolnej pow. 5 hektarów lub osoba
pobierająca świadczenie przedemerytalne.
Temat: czy dostane zasiłek??

Osoba, która pozostaje w związku nieformalnym może złożyć wniosek o zasiłek
rodzinny. Wnioski można składać przez cały okres zasiłkowy. W Pani przypadku w
świetle Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(publikacja: Dz.U. z 2003 r. nr 228, poz. 2255, oraz Dz.U. z 2004 r. nr 192,
poz.1963 ) rodzice nie pozostający w związku małżeńskim a wspólnie wychowujący
dziecko są traktowani jak pełna rodzina. W tym przypadku nie jest wymagane
zasądzenie od ojca dzieci alimentów. Tu odwołam się do literatury prawniczej
(Gazeta Podatkowa nr. 72/2005, s. 4) – „ … przy ustalaniu uprawnień do zasiłku
konkubent zostanie wliczony do składu rodziny”. Teraz odwołam się do właściwych
w tej kwestii art. Ustawy o świadczeniach rodzinnych:
Art. 3 pkt 2 – „Ilekroć w ustawie jest mowa o : 2) dochodzie rodziny – oznacza
to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy”.
Art. 3 pkt. 16 – „Ilekroć w ustawie jest mowa o: 16) rodzinie – oznacza to
odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna
prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu
dzieci (… ”.
Jeżeli w Pani rodzinie dochód w 2004 r. nie przekroczył miesięcznie 504 zł (na
podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd
Skarbowy ) może Pani starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Wniosek oraz
wymagane załączniki należy złożyć w gminie lub ośrodku pomocy społecznej w
miejscu zamieszkania. Potrzebne druki są wydawane w wymienionych instytucjach.
ww.poradaprawna.pl/index_pytania.php?co=pozycja&id=26449Temat: obywatel Piotr K. dopuścił się czynu karalnego
kotaro napisał:

> W całej swej kaczorowej wspaniałomyślności zapomniał, że nadal obowiązuje
> ustawa O ochronie dóbr kultury... z 1962 r. (z licznymi zmianami)

Taaaaaak, obowiązuje z tak licznymi zmianami, że aż... od 17 listopada 2003 r.
już nie obowiązuje. Zastąpiła ją ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568), o czym zdajesz się
w całej swej kotarowej donosicielskości zapomnieć (nie wiedzieć?).

> I wie o tym każdy przedszkolak, który próbowałby wywieźć na przykład urynał w
> stylu art deco swojej prababki.

Tylko pod warunkiem, że wiedziałby o konieczności uzyskania pozwoleń i starał
się je zdobyć. Bo gdyby nie wiedział i po prostu włożył dzieło do walizki i nie
napotkałby kontroli, to wywiózłby bez zezwolenia nieumyślnie.

> Mnie tam nie interesują pedalskie geszefty,

Tak, właśnie widać, jak cię zazdrość zżera, że to nie tobie twój chłopak
wręczył taki geszeft.

> jednak prawo jest prawem i poinformuję stosowne władze.

A w związku z tym, że jest wielce prawdopodobne, że uczynił to nieumyślnie,
czyn przedawnił się z upływem lat 5. Więc nie zawracaj głowy prokuraturze,
która ma istotniejsze problemy (np. jak się z Rywinem dogadać ;-D)

Jeśli jednak już chcesz donosić, to z tego wywiadu możesz zgłosić jeszcze
kilka "zbrodni" Kaczora:
- wyciąganie w latach 60-70 z elektrowni istotnych danych o zużyciu prądu w
Polsce, które to dane były wtedy tajne (jak wszystko, włącznie z istnieniem
samej elektrowni),
- szmuglowanie płyt ze zgniłego zachodu (można domniemywać naruszenie
moralności socjalistycznej); tu masz pole do popisu, bo możesz donieść jeszcze
na kilku(nastu) innych radiowców,
- kopiowanie tychże płyt na taśmy radiowe i odtwarzanie ich (piractwo
fonograficzne, nieopłacanie tantiem oraz nadawanie bez licencji wytwórni,
niszczenie-marnotrawienie mienia państowego poprzez zużycie go na nagrania
jakichś włoskich wyjców z wrogiego obozu NATO).

Jak bym poszukał, to może jeszcze by się coś znalazło.

FilipTemat: Rowerzyści w milczeniu
Gość portalu: PITAGOR napisał(a):

> Pragnę wyjaśnić że uczestnicy Masy Krytycznej korzystają z dróg w sposób
> szczególny. A co za tym idzie nie muszą spełniać wszystkich wymogów KD.
> Oczywiście to nie usprawiedliwia tych którzy jeżą bez oświetlenia w
> normalnych warunkach.

a ja pragne Cie Pitagoru zapytac - czy naprawde MK korzysta z drog w sposob
szczegolny i uruchamia takowa procedure?:

Wymagane dokumenty:

Wniosek (odręczny) o wydanie decyzji zezwalającej na zorganizowanie imprezy
(rajd, wyścig, bieg, itp.) złożony co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem
imprezy.
Regulamin imprezy.
Określony w minutach program przejazdu (przejścia) uczestników przez
miejscowość.
Sposób zabezpieczenie trasy zawierający plan ochrony porządku publicznego oraz
siły i środki organizacyjno-techniczne.
Projekt organizacji ruchu zastępczego na czas zamknięcia lub częściowego
zajęcia drogi.

Uwaga: organizator imprezy winien przesłać kopię wniosku wraz z załącznikami do
powiatowego komendanta policji

Termin załatwienia sprawy: Miesiąc

Opłaty:

5 zł – znaczek skarbowy za wniosek.
50 gr – znaczki skarbowe za każdy załącznik.
76 zł – znaczek skarbowy za wydaną decyzję.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do za pośrednictwem organu wydajacego Decyzje, w terminie
14 dni od doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz.
515, art. 65, ust. 1 z późn. zm).
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 lipca 1993
r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego podczas trwania imprez na drogach (Dz. U. Nr 73, poz. 345).

jesli tak, to gratuluje rzetelnosci i przepraszam, ze w swej nieswiadomosci
przez chwile mi przemknelo, ze jest to "zwykla zbieranina" rowerzystow.Temat: PSY
haha
przecież pismo GLW ewidentnie dotyczy zabiegów sterylizacji

"Warszawa, dn. 27 stycznia 2005 r.

Inspekcja Weterynaryjna
Główny Lekarz Weterynarii

GIWz.III.401/AW – 16/2005

Wojewódzcy Lekarze Weterynarii
- wszyscy -

W związku z pismem Stowarzyszenia „Empatia” z dnia. 24 stycznia 2005 r., w
sprawie kopiowania ogonów i uszu u psów, ponownie proszę o podjęcie kroków
mających na celu wykonywanie przez organy Inspekcji Weterynaryjnej stopnia
powiatowego obowiązku zadań związanych z nadzorowaniem przestrzegania przepisów
ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106,
poz. 1002 z poźn. zm.). Treść ww. pisma wskazuje, że nie wszyscy powiatowi
lekarze weterynarii świadomi są obowiązków ciążących na nich na podstawie art.
34a ww. ustawy.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy dopuszczalne
jest dokonywanie na zwierzętach zabiegów lekarsko-weterynaryjnych wyłącznie dla
ratowania ich życia lub zdrowia oraz dla koniecznego ograniczenia populacji.
Naruszenie powyższego przepisu, stosownie do art. 37 ust. 1 ww. ustawy, podlega
karze aresztu lub grzywny, a w razie ukarania jedną z tych kar można ponadto, w
myśl ust. 3 tego artykułu, orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących
do popełnienia wykroczenia oraz przedmiotów z niego pochodzących , jak również
można orzec przepadek zwierzęcia. Zgodnie z ust. 4 tego artykułu można również
orzec nawiązkę w wysokości 1000 PLN na cel związany z ochroną zwierząt.

Ponadto należy podkreślić, iż na organach Inspekcji Weterynaryjnej ciąży
obowiązek określony w art. 304 par. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), zgodnie z którym
instytucje państwowe, w przypadku, gdy w związku ze swą działalnością
dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, obowiązane są
niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć
niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania
przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, tak
aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Główny Lekarz Weterynarii
z up.
dr Andrzej Rudy
Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

(podpis nieczytelny)

Do wiadomości:

1. Stowarzyszenie Empatia
2. Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna, 00-565 Warszawa, Al. Przyjaciół 1
3. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, MRiRW
4. Biuro Organizacyjno-Prawne, GIW
5. Biuro Kontroli, GIW"
Temat: pragnę Waszych porad - czuję się zagubiona :(
Dzisiejszy artykuł:

"Automatyczne przedłużanie umowy na czas określony

Kolejną ważną kwestia jest możliwość przedłużania terminowych umów o pracę do
dnia porodu. Jak wynika z obserwacji rynku pracy kobiet często nie wiedzą
również o tym uprawnieniu. Ponieważ pojawiły się pytania dotyczące tej materii,
pozwalam sobie przytoczyć jeszcze raz art. 177 § 3 kodeksu pracy
Art. 177. § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania
określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która
uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do
dnia porodu.
Zgodnie z art. 177 § 31 kodeksu pracy ochronie nie podlegają pracownice
zatrudnione w celu zastępstwa nieobecnego pracownika oraz pracownice tymczasowe
(art. 13 ust. 3 Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych - Dz. U. z 2003
r., Nr 166, poz. 1608). Wprowadzenie ww. przepisów ma na celu ochronę pracodawcy.
Inny problem, który zarysował się przy tym zdawałoby się niewinnym przepisie, to
pytanie jak naliczać ów trzeci miesiąc, który musi upłynąć jeszcze przed
ewentualnym rozwiązaniem. Koncepcji było wiele, ostatecznie ustaliły się dwie
metody obliczania. Pierwsza mówiąca, iż trzy miesiące upływają wtedy, kiedy
upłyną trzy kalendarzowe miesiące mające po cztery tygodnie, oraz druga
określająca trzy miesiące jako trzy 28-dniowe okresy trwania ciąży (liczone na
podstawie art. 113 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy).
Najważniejsze jest jednak to, że niezależnie od metody obliczeń umowa terminowa
ulega automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Wprawdzie pracownicy
zatrudnionej na taką umowę nie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego ani
wychowawczego, ma natomiast prawo korzystać z zasiłku macierzyńskiego (art. 30
ust. 4 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa, Dz. U. z 25 czerwca 1999, Nr 60, poz. 636).

Berenika Anders"

Chyba jednak nici z tego... Przepraszam, że tak polemizuję, chociaż tu chodzi o
moje prawa, ale muszę jakoś udowodnić swoją rację pracodawcy. Czy znasz może
jakiś inny artykuł, który zmienia zastosowanie tego 177 ? A może opisz mi, jaka
była Twoja sytuacja 4,5 lata temu... Dlaczego ciągle te informacje są sprzeczne?Temat: Budowa na gruncie leśnym
agulagazeta.pl napisała:

> Posiadam 3 ha lasu położonego na skraju wioski, chcę wybudować sobie dom.
> Składałem kilka razy pisma do urzędu miasta o przekwalifikowanie części
> gruntu leśnego na budowlany, dostając każdorazowo odmowę np.:1 brak dostępu
> do gazu,wody,prądu,tel.,co w rzeczywistości jest bzdurą ok. 15mb od granicy
> są dwa domy i dwa następne w budowie. Druga odmowa była następująca: plan
> zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje od granicy mojej a sąsiadów
> grutów budowlanych. Przyczym dowiedziałem się przez przypadek, że na gruncie
> leśnym można wybudować gospodarstwo rolno-leśne czym byłbym zainteresowany
> (może jakaś hodowla,dział specjalny produkcji rolnej).
> Proszę porady prawne, doświadczenia i inne.

Sprawa nie jest taka prosta... ale można próbować.
1. Ale uwaga - jest teraz nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

a) Plan na który powołują się w Urzędzie może stracić ważność (jeśli był
wykonany przed 1995 r.) już w 1.01.2004 r. Wtedy wystarczy złożyć wniosek o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę siedliska na gruncie... właśnie
trzeba zgodnie z ustawą o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 - art. 13
ust. 2 i 3 pkt 2) złożyć kolejne podanie o zmianie części lasu na użytek rolny
i... mamy grunt rolny i po uzyskaniu pozwolenia na budowę możemy sie budować..
Ale jest pułapka - wydanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 61
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwarunkowane jest łącznym
spełnieniem kilku warunków (odsyłam do ustawy). Np. siedlisko rolne nie wymaga
zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych.

b) Jeśli był wykonany po 1.01.1995 r. to zachowuje ważność i konieczna jest
jego zmiana. Wtedy trzeba złożyć wniosek o zmianę planu miejscowego nawet jak
nie było ogłoszenia o przystąpieniu do jego zmiany (Jest to również "sygnał" o
potrzebie takiej zmiany) i postarać się o zmianie części lasu na grunt
rolny. "Cięzko" projektuje sie wszelkie zmiany na gruntach leśnych, wymaga to
uzgodnień projektanta z wieloma urzędami i instytucjami oraz wydłuża to całą
procedurę.Temat: Ekolodzy chcą dwóch obwodnic
remik.bz napisał:

> Nic w artykule nie ma o "kasie". A wiadomo , bez kasy to sobie tylko mozna
> pogadać - i na tym koniec.
> O ile mi wiadomo wariant przez "Rospude" miał kosztować ok 270 mln zł.
> Brakuje na niego dziś 100 mln.
> Wariant "wspólna obwodnica " ma kosztować 700 mln.
> Czy moze "ekolodzy" powiedzieli skad wziąć brakujące 530 mln ?

Nieco mylisz pojęcia. Ty podajesz koszty samej obwodnicy Augustowa. My mówimy o całej trasie Augustów - Suwałki wraz z obwodnicami obu miast.
Obwodnica Suwałk i tak jest planowana do realizacji. Planowana jest też cała trasa Augustów - Suwałki.
GDDKiA chcę ją zbudowac tak:
www.siskom.waw.pl/rospuda/mapa5.PNG
A ekolodzy tak:
www.siskom.waw.pl/rospuda/mapa4.PNG
Całość ma kosztować wg nas 700 mln.
270 mln jaki podajesz, to koszt jedynie fragmentu trasy oznaczonego na tej pierwszej mapie kolorem niebieskim.
W sumie cała trasa w wersji ekologów jest tańsza o około 100 mln. od tego, co planuje GDDKiA. W dodatku można sięgnąc po fundusze UE.

Czy teraz to jasne?

> No i co z prywatnymi gruntami rolników , przez które ma iść ta "nowa wersja"?
> Czy po prostu nalezy "chlopom odebrać ziemię" jak w dawnych dobrych czasach?

Trasa w wersji ekologów prowadzona jest wzdłuż istniejącej linii wysokiego napięcia, a wiec przez nieużytki.

> Bo może się zdarzyc ,ze nie zechcą jej sprzedac , aby ratować Rospude. Co wtedy
> ?
> Czy ekolodzy maja jakąs propozycję w takim przypadku?

A możesz wyjaśnić czemu w takim razie autostrada A2 do Warszawy ma dojśc polami?
Rozumując twoim tokiem, to należałoby wszystkie autostrady budować jedynie przez lasy. A2 do Warszawy może powinna dojść do Truskawia (środek Puszczy kampinowskiej), a nie do Konotopy?

Poza tym poczytaj sobie
USTAWA
z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721)
Tam znajdziesz odpowiedź na twoje wątpliwości "co jeśli chłop nie chce sprzedac ziemi".
Temat: likwidacja terenów parkowych w Gdyni
Do "quand": dziękuję za komplement.
A link do uchwały to:
www.gdynia.pl/index.php?co=rada_miasta/uchwaly_rm&table=pl_uchwaly_rm&search=1&rok=2005&miesiac=06#uchwaly
Ale niestety załacznika graficznego nie pokazano, bo by niejednemu "quandowi"
szczęka opadła. Załacznik graficzny dostała tylko Rada Dzielnicy z nadzieją że
mieszkańcy się nie dowiedzą... Zaraz Pani Grajter tzw "rzecznik" zacznie
piorunować, że teksty uchwał są jawne, ale komu by się chciało łazić po piętrach
i negocjować z nadąsanymi urzędniczkami...
A tym którym się nie chce i innym niedowiarkom w rodzaju "quad" to wklejam "na
żywca" fragment treści tej uchwały (zwrócić uwagę na granice od wschodu obszaru
objętego
projektem).
Nie mam czasu odpowiadać zakochanym w pewnym prezydencie pewnego brudnego miasta
portowego - mam dużo roboty po tym zebraniu...
UCHWAŁA NR XXXII/755/05
Rady Miasta Gdyni
z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru
Plymouth
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z
późniejszymi zmianami) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru
Plymouth.
§ 2
1. Granica obszaru objętego planem przebiega następująco:
- od północy – wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego,
- od wschodu – wzdłuż ulicy Legionów,
- od południa – wzdłuż ul. Partyzantów, a następnie wzdłuż południowych granic
działek o numerach 748/79 i 1017/22,
- od zachodu – wzdłuż ul. Świętojańskiej.
2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice
obszaru objętego projektem planu.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Temat: ....Nielegalny pobór energii elektrycznej
....Nielegalny pobór energii elektrycznej
Po piyrse, cosi za duze rachunki płace, trza bedzie jakiego energetyka
zawołać abo co, moze fto mi podbiyro? Abo idzie w "ziymecke".
Niektózy se porobiyli w piwnicach warsztaty elektrzyczne i co ? Kańsi tyn
prąd w ogólnyk kosztak budynku musi być... Ino jako to sprowdzić
Nasłak stronke i cytom, co radze i wom, nawet od strony prawnyj co
takiymu kradziejowi grozi :

www.stoen.pl

Nielegalny pobór energii, a finanse
Ilość pobieranej w ten sposób energii wpływa oczywiście na wysokość cen
energii elektrycznej, oznacza to, że te nieuczciwe działania finansują
wszyscy odbiorcy energii.

Konsekwencje prawne
Tematyka nielegalnego poboru energii elektrycznej regulowana jest w ustawie z
dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz.U z 2003 r. nr 153,
poz.1504 ) w art. 57.

Art. 57. 1. W razie nielegalnego pobierania paliw lub energii z sieci
przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opłaty za nielegalnie pobrane paliwo
lub energię w wysokości określonej w taryfach lub dochodzi odszkodowania na
zasadach ogólnych.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Odpowiedzialność karna za nielegalny pobór energii (kradzież energii)
zawarta jest w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U z 1997 r.
nr.88, poz.553 ) w art. 278.

Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy
program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie
następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii (...)
Temat: BTS GSMprzeciez juz stoi pare lat czyzby na dziko
BTS GSMprzeciez juz stoi pare lat czyzby na dziko
www.um.walbrzych.pl/strony/do_druku/aktualnosci/2005/obwieszczenia/02-02.htm

Wałbrzych, dnia 8 lutego 2005 r.

WGM/DGPiŚ/ZPP/7331-CP/063-2/2004/05

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent
Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w dniu 13.01.2005 roku, dla inwestora:
Polska Telefonia Komórkowa "CENTERTEL" Sp. z o.o, z siedzibą przy ul.
Skierniewickiej 10A w Warszawie, została wydana decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie - przy Al. Podwale w Wałbrzychu - stacji bazowej telefonii komórkowej

"F1-4858-WB1 Wałbrzych Podwale" (działki - wraz z obszarem oddziaływania - nr
92/2, 92/3, 72/4, 118/2, 264, 72/5, obręb nr 47 Podzamcze), w tym wieży (o
wysokości około 25m) antenowej (działka nr 92/2, obręb 47 Podzamcze),
kontenera, infrastruktury towarzyszącej, przyłącza energetycznego oraz
montażu anten wymienionych w "Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko stacji bazowej telefonii cyfrowej IDEA Centertel GSM 900/1800 MHz
Nr F1-4858-WB1 Wałbrzych Podwale" (sporządzonym w czerwcu 2004 r., etap
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, Zespół Planowania
Przestrzennego Działu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Wydziału
Gospodarki Miasta, II piętro pokój nr 33, codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 730 do 1530, a we wtorek do 1800 w terminie od 9.02.05
r. do 23.02.05 r.

Sprawę prowadzi inspektor Zespołu Planowania Przestrzennego - Pani Anna
Skrzętnicka - tel. 66-55-249.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Miasta
Stanisław Rejman
Temat: propaganda sukcesu ???
Gość portalu: Yoda napisał(a):
> Właśnie szukam miejsca w Prawie energetycznym, gdzie jest mowa o tym, że
przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może mieć zysków (...)

Nie szukaj zakazu, lecz spójrz na nakazy. Poczytaj sobie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACYz dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
ciepłem (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2004 r.) na podstawie art. 46 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z
późn. zm.)
Zwróć szczególną uwagę na paragrafy 11 i 24. Ten drugi określa, że zysk można
uwzględnić tylko przy inwestycjach.

§ 11. Koszty uzasadnione, stanowiące podstawę obliczania jednostkowych kosztów
oraz ustalania cen i stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy,
określa się na podstawie:
1) planowanych rocznych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie zaopatrzenia w ciepło, w tym kosztów finansowych związanych z obsługą
kredytów bankowych, z wyłączeniem odsetek i opłat za nieterminowe realizowanie
zobowiązań;
2) planowanych rocznych kosztów modernizacji i rozwoju oraz kosztów
realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska i związanych z tym kosztów
finansowych.
(...)

§ 24. 1. Ceny i stawki opłat, o których mowa w § 7, ustala się na podstawie
kosztów jednostkowych obliczonych w sposób określony w § 18-23.
2. Przy ustalaniu wysokości cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 1,
dopuszcza się uwzględnienie zysku, którego wysokość wynika z analizy nakładów
na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w planach, o których mowa w § 15 ust. 2,
przy zapewnieniu ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen.
3. W odniesieniu do cen za zamówioną moc cieplną, stawek opłat stałych za
usługi przesyłowe i stawek opłat za obsługę odbiorców - w taryfie ustala się
również ich raty miesięczne, stanowiące 1/12 ich wartości.
4. Na wniosek odbiorcy, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza
30 kW, przedsiębiorstwo energetyczne może w umowie sprzedaży ciepła określić
sposób ustalania:
1) średniej ceny ciepła, wyrażonej w złotych za GJ, zamiast ustalonej w
taryfie ceny za zamówioną moc cieplną i ceny ciepła;
2) średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe, wyrażonej w złotych za GJ,
zamiast ustalonej w taryfie stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki
opłaty zmiennej za usługi przesyłowe.

T.P.Temat: Plan zagospodarowania Kamionka
Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzania planu
To nie wyłożony już plan tylko ogłoszenie o przystąpieniu do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Kamionka. Czas na składanie wniosków do 20 października!

P R E Z Y D E N T
m. st. Warszawy
Warszawa, dnia ……………………………

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
rejonu Kamionka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 ze zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy
Uchwały Nr XXX/952/2008 z dnia 8 maja 2008r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
obejmującego obszar, którego granice stanowią:

- od północy: południowa granica torów kolejowych na odcinku od
linii wyznaczonej przez zachodnią ścianę budynku przemysłowego,
zlokalizowanego na zamknięciu ul. Nowińskiej do zachodniej linii
rozgraniczającej ul. Chodakowskiej;
- od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Chodakowskiej,
południowa linia rozgraniczająca ul. Mińskiej, południowa linia
rozgraniczająca ul. Stanisławowskiej, zachodnia linia
rozgraniczająca ul. Terespolskiej;
- od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Stanisława
Augusta i jej przedłużenie do północnej linii brzegowej Jez.
Kamionkowskiego, północna linia brzegowa Jez. Kamionkowskiego;
- od zachodu: przedłużenie linii, którą wyznacza wschodnia linia
zabudowy ul. Lubelskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. B.
Joselewicza i ul. Żupniczej, linia wyznaczona przez zachodnią ścianę
budynku przemysłowego zlokalizowanego na zamknięciu ul. Nowińskiej,
biegnąca do południowej granicy terenów PKP.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania
Przestrzennego, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XIII, pokój 1349, 00-
901 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do planu w rejonie Kamionka) w
terminie do dnia 20 października 2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

PREZYDENT
miasta stołecznego Warszawy

(-) Hanna Gronkiewicz-Waltz
Temat: Blgam Pomozcie.Nie mam z czego splacac skladek Zus

Ubezpieczeni będący równocześnie płatnikami składek na ZUS mogą uzyskać
umorzenie należności, jeśli wykażą, że ze względu na stan majątkowy i sytuację
rodzinną nie są w stanie ich uregulować.

Możliwość takich umorzeń stworzyła uchwalona na początku tego roku nowelizacja
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2003 r. nr 56, poz. 498).
Okoliczności uzasadniające rezygnację ZUS z dochodzenia swoich należności od
ubezpieczonych opłacających samodzielnie składki na ubezpieczenie społeczne
precyzuje zaś wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i
polityki społecznej (Dz. U. nr 141, poz. 1365).

Przede wszystkim chodzi tu o sytuację, w której uregulowanie składek pozbawiłoby
ubezpieczonego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb
życiowych. Powodem umorzenia składek będą też straty materialne (poniesione np.
w wyniku klęski żywiołowej), które doprowadziły do tego, że opłacenie należności
byłoby równoznaczne z pozbawieniem możliwości dalszego prowadzenia działalności
pozarolniczej. Powodem umorzenia może być też konieczność sprawowania opieki nad
przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiająca możliwości zarobkowania
pozwalającego na uregulowanie składek. Przy czym za członka rodziny uważa się w
tym wypadku osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące - zarówno spokrewnione,
jak i niespokrewnione, lecz pozostające w faktycznym związku ze zobowiązanym do
opłacania składek.

Przepisy rozporządzenia dotyczą zarówno płatnika składek, jak i jego następcy
prawnego, któremu ZUS wydał stosowną decyzję, a także osoby trzeciej, na którą
została przeniesiona odpowiedzialność za zobowiązania płatnika składek. Warto
też zauważyć, że mówią one o należnościach ZUS w ogóle, a nie tylko o długach
wobec niego. J.K.
Rzeczpospolita 13.08.03 Nr 188Temat: wymagania na stanowisko pracy
to też jest ciekawe:
6.Czy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej pracodawca ma obowiązek
przystosować cały budynek, w którym będzie pracowała osoba niepełnosprawna, czy
tylko jej miejsce pracy, bą tylko miejsca gdzie osoba ta będzie się poruszała
(wejście do zakładu pracy, toalety)?

§48 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) stanowi, że pracodawca
zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie
stanowisk pracy oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników,
wynikających ze zmniejszonej sprawności. Ponadto zgodnie z §5 załącznika nr 3
do ww. rozporządzenia pracodawca ten powinien zapewnić dostosowanie urządzeń
higienicznosanitarnych oraz dojść do nich do potrzeb i możliwości tych
pracowników wynikających ze zmniejszonej sprawności, zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi.
Natomiast z art. 28 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych /Dz. U. nr 123 poz. 776 z późn. zm./ wynika, że jednym z
warunków uzyskania przez pracodawcę statusu prowadzącego zakład pracy
chronionej jest zapewnienie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład
pracy, które:

- spełniają wymagania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania
stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych
oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
Te same warunki powinna spełniać wyodrębniona organizacyjnie i finansowo
jednostka ubiegająca się o status zakładu aktywności zawodowej.
Aby spełnić ww. wymagania pracodawca powinien uwzględnić rodzaj i stopień
niepełnosprawności osób faktycznie zatrudnionych w zakładzie ubiegającym się o
status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej.
Temat: zaległe składki zus
Witam,
wklejam :
Ubezpieczeni będący równocześnie płatnikami składek na ZUS mogą uzyskać
umorzenie należności, jeśli wykażą, że ze względu na stan majątkowy i sytuację
rodzinną nie są w stanie ich uregulować.

Możliwość takich umorzeń stworzyła uchwalona na początku tego roku nowelizacja
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2003 r. nr 56, poz. 498).
Okoliczności uzasadniające rezygnację ZUS z dochodzenia swoich należności od
ubezpieczonych opłacających samodzielnie składki na ubezpieczenie społeczne
precyzuje zaś wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i
polityki społecznej (Dz. U. nr 141, poz. 1365).

Przede wszystkim chodzi tu o sytuację, w której uregulowanie składek pozbawiłoby
ubezpieczonego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb
życiowych. Powodem umorzenia składek będą też straty materialne (poniesione np.
w wyniku klęski żywiołowej), które doprowadziły do tego, że opłacenie należności
byłoby równoznaczne z pozbawieniem możliwości dalszego prowadzenia działalności
pozarolniczej. Powodem umorzenia może być też konieczność sprawowania opieki nad
przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiająca możliwości zarobkowania
pozwalającego na uregulowanie składek. Przy czym za członka rodziny uważa się w
tym wypadku osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące - zarówno spokrewnione,
jak i niespokrewnione, lecz pozostające w faktycznym związku ze zobowiązanym do
opłacania składek.

Przepisy rozporządzenia dotyczą zarówno płatnika składek, jak i jego następcy
prawnego, któremu ZUS wydał stosowną decyzję, a także osoby trzeciej, na którą
została przeniesiona odpowiedzialność za zobowiązania płatnika składek. Warto
też zauważyć, że mówią one o należnościach ZUS w ogóle, a nie tylko o długach
wobec niego. J.K.
Rzeczpospolita 13.08.03 Nr 188Temat: Zamieniecka - plan zagospodarowania przestrzennego
Zamieniecka - plan zagospodarowania przestrzennego
GP-0151/1182/2008
Zarządzenie nr 1182/2008
Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 17 stycznia 2008 roku

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej

Na podstawie art. 17 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XLIX/1329/2005 Rady
m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulicy Zamienieckiej, zarządza się co następuje:
§ 1

1. Zatwierdza się projekt ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu
do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, zwanych dalej projektem planu, w
brzmieniu załącznika odpowiednio Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia.
2. Ogłoszenie na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia
projektu planu zamieścić:
1) w Gazecie Wyborczej w dodatku Gazeta Stołeczna
2) w internecie na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy:
www.bip.warszawa.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).
3. Obwieszczenie na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia
projektu planu wywiesić
na tablicach ogłoszeń:
1) w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Miodowej 6/8 i
przy Pl. Bankowym 3/5 oraz w PKiN przy Pl. Defilad 1 XIII p.
2) w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274
§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent m.st. Warszawy

/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz
Temat: BLOK NIE ODDANY DO UŻYTKOWANIA A ŚCIĄGANIE OPŁAT?
Nikka_29: Co do zasady, po całkowitym zakończeniu robót budowlanych nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, na
którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę. W takim przypadku
należy jedynie zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych, a do
użytkowania można przystąpić, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia, nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji.Zawiadomienia
dokonuje się na co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do
użytkowania.
Natomiast uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest
wymagane, jeżeli właściwy organ: nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na
budowę lub stwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został
wykonany z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu na budowę, lub wydał
decyzję, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót
lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona lub
wydał decyzję nakładającą obowiązek wykonania określonych czynności w celu
doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem,
określając termin ich wykonania, lub w przypadku, gdy przystąpienie do
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ma nastąpić przed wykonaniem
wszystkich robót budowlanych.

Powyższe kwestie uregulowane są w art. 54 i art. 55 ustawy z 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 1216 z późn. zm.).

Powyższe wskazuje, iż o ile nie była wymagana zgoda na użytkowanie (wyżej
wskazuję kiedy taka zgoda jest wymagana) to o ile zostało wysłane zawiadomienie
o zakończeniu prac budowlanych i w ciągu 21 dni nie było sprzeciwu na to - to
wtedy właściciele mieszkań nie mogą zasłaniać się brakiem zgody na użytkowanie
budynku w sytuacji gdy zalegają z zaliczkami.

pzdr.
RafałTemat: odrębna własn-opłaty notar-nie jestem członk sp-ni
podlegasz tym samym przepisom co członek spółdzielni. Polecam
zapoznanie się z treścią art.17(14) - treść z nawiasu w indeksie
górnym Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1116, z późn. zm./.
Art. 1714.
1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem
spółdzielni, którym
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia
mieszkaniowa
jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po
dokonaniu:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni
związanych
z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia
kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1
i 11.
11. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1,
w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że
nieruchomość
posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub
spółdzielni
nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu ,
na
którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych
dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu
wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia
dokonuje
przeniesienia własności lokalu.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych
dokonanych przy zawieraniu
umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia
za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
Temat: Warto wiedzieć...Większa kontrola nad zarządem
Warto wiedzieć...Większa kontrola nad zarządem
USTAWY SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE
Większa kontrola nad zarządem

Zwiększenie kontroli nad spółdzielniami mieszkaniowymi zakłada poselski
projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn.
zm.).
Zgodnie z nim np. członek spółdzielni mieszkaniowej będzie mieć prawo
otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni
i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych
sprawozdań finansowych, faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z
osobami trzecimi z wyjątkiem uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad
organów spółdzielni dotyczących spraw innego członka spółdzielni, innego
uprawnionego do lokalu lub innego pracownika albo członka organu spółdzielni
oraz umów stanowiących podstawę stosunku pracy, umów o budowę lub o
ustanowienie prawa do lokalu i innych umów o korzystanie ze świadczeń
spółdzielni.
Równocześnie spółdzielnie mieszkaniowe obowiązane są raz na trzy lata poddać
się badaniu całości ich działalności pod względem zgodności z prawem,
gospodarności i rzetelności w zakresie zaspokajania praw osób oczekujących na
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności.

Na pisemne żądanie 100 członków lub w spółdzielniach poniżej 1000 członków
1/10 członków spółdzielni minister właściwy do spraw budownictwa lub
upoważniona przez niego osoba może przeprowadzić badanie także wtedy, gdy od
poprzedniego badania nie upłynęły trzy lata.
Temat: Przysługujący urlop.
Zgodnie z art.30 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513 ze zm.) staż
absolwencki jest umową zawartą między urzędem pracy a pracodawcą.W przypadku
odbywania stażu absolwenckiego, nie nawiązuje Pani się stosunku pracy z
pracodawcą.Zatem odbycie stażu absolwenckiego nie ma podstawy wliczenia go do
stażu pracy.

Czas rozpoczęcia nauki na uczelni wyższej nie ma tutaj znacznia przu ustalaniu
wymiaru urlopu wypoczynkowego, bowiem zgodnie z art.155 K.p.wlicza się tytuł
jej ukończenia, nie rozpoczęcia czy trwania.Zatem zobaczmy co wynika z Kodeksu
Pracy:

Art. 154.

§ 1. Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Art. 155.

§ 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu
ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem
nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania
nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół
zawodowych - 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

5) szkoły policealnej - 6 lat,

6) szkoły wyższej - 8 lat.

Można tutaj dodatkowo wspomnieć o art.155 § 2.jeżeli pracownik pobierał naukę w
czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza
się bą okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bą okres nauki,
zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika - korzystniej wliczyć
okres nauki do stażu pracy niż okres zatrudnienia.

Nie wspomniała Pani o wymiarze czasu posiadanej umowy ( 1,0 etat, 0,75,
0,5 ).To bardzo ważne przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, bowiem
zgodnie z art.154 § 2.wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym
wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego
pracownika.

Nie wspomniała Pani o faktycznym ukończeniu szkoły/uczelni.

Zakładając że ukończyła Pani studia wyższe posiada Pani już 8 letni staż pracy
+ okres zatrudnienia na umowie o prace ( 1.05.2001 - 14.11.2006 ).W takim biegu
sprawy Pani staż pracy wynosi więcej niż 10 lat i przysługuje Pani 26 dni
urlopu wypoczynkowego.
Temat: Porozumienie Zielonogórskie: rozmowy tylko z ce...
Lekarze przeczytajcie i działajcie
Przeczytajcie i działajcie:

USTAWA
z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów
Dz.U. z 2003
r. Nr 86, poz. 804, Nr
170, poz. 1652.

Art. 8.
1. Zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku
właściwym przez jednegolub kilku przedsiębiorców.
2. Nadużywanie pozycji dominującej polega w szczególności na:
1) bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym
cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych
terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży
towarów;
6) narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów,
przynoszących mu nieuzasadnione korzyści;

Art. 9.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany
dalej „Prezesem Urzędu”,wydaje decyzję o uznaniu praktyki za
ograniczającą konkurencję i nakazującą zaniechanie jej
stosowania, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu określonego w
art. 5, w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 6 i 7, lub
naruszenie art. 8.

Art. 43.
1. Prezes Urzędu może wszcząć z urzędu, w drodze postanowienia,
postępowanie wyjaśniające, jeżeli okoliczności wskazują na
możliwość naruszenia przepisów ustawy, w sprawach dotyczących
określonej gałęzi gospodarki oraz w sprawach dotyczących ochrony
interesów konsumentów.

Art. 44.
1. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk graniczających
konkurencję oraz w sprawach koncentracji, a także postępowanie w
sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
wszczyna się na wniosek lub z urzędu.

Art. 84.
1. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego w
związku z podejrzeniem naruszenia przepisów ustawy może wystąpić:
1) przedsiębiorca lub związek przedsiębiorców, którzy wykażą
swój interes prawny;

Art. 101
2. Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, na
przedsiębiorcę karę pieniężną:
1) w wysokości stanowiącej równowartość od 1 000 do 5 000 000
euro, jednak nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku
rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli
dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 5, w zakresie
niewyłączonym na podstawie art. 6 i 7, lub naruszenia zakazu
określonego w art. 8;Temat: co to znaczy nowe technologie??
Witam,
Generalnie stwierdzenie, że przedsiębiorca inwestuje w nowe technologie, jest
możliwe na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających, że mamy do
czynienia z nową technologią. W ten sposób jest to określone w wytycznych dla
działania 2.3, zgodnie z którymi podstawą do oceny czy nowo powstały
mikroprzedsiębiorca kwalifikuje się do grupy beneficjentów inwestujących w nowe
technologie, jest dołączenie do wniosku o dofinansowanie jednego z poniższych
dokumentów:
- opinii sporządzonej przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 3 pkt. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2003 roku Nr
39, poz. 335) lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim
potwierdzającej okres i zakres stosowania technologii będącej przedmiotem
prowadzonej przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej,
- dokument potwierdzający przyznanie nie wcześniej niż 3 lata przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie prawa do wykorzystania w prowadzonej przez
mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej technologii, która została
opatentowana za granicą, z zastrzeżeniem, że prawo to nie zostało przyznane
innemu przedsiębiorcy działającemu na terytorium Polski wcześniej niż 3 lata
przed dniem złożenia przez mikroprzedsiębiorcę wniosku o dofinansowanie,
- dokument potwierdzający przyznanie prawa do wykorzystania w prowadzonej przez
mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej technologii, która została
opatentowana w Polsce nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie, Wnioskodawca musi dysponować prawem, o którym mowa powyżej, co
najmniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie,
- decyzję, wydaną nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie, o udzieleniu patentu na technologię stosowaną w prowadzonej
przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej lub
- oświadczenie mikroprzedsiębiorcy określające okres stosowania w Polsce
technologii, w oparciu o którą prowadzi działalność gospodarczą, przygotowane
na podstawie: dostępnych badań literatury, powszechnie dostępnych publikacji,
patentów, standardów, norm, wyników przeszukiwania baz danych, raportów
marketingowych lub własnej oceny sytuacji rynkowej. Do ww. oświadczenia
powinny zostać dołączone materiały, na podstawie których zostało przygotowane
oświadczenie beneficjenta.Temat: Zwolnienie z pracy
Nie ma sensu powracać z urlopu wychowawczego do pracodawcy, który ogłosił
upadłość, ponieważ i tak czy siak będzie się należała odprawa pieniężna w
przypadku zwolnienia grupowego.Stosunek pracy na urlopie wychowawczym podlega
szczególnej ochronie, pracodawca może jednak na podstawie art. 186 K.P. może
wypowiedzieć lub rozwiązać stosunek pracy z powodu likwidacji lub upadłości
zakładu pracy.Z racji trwania stosunku pracy na urlopie wychowawczym, pracownik
przebywający na nim również otrzyma odprawe pieniążną.Jeżeli pracodawca
zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to pracownikowi dniu rozwiązania stosunku
pracy należy się odprawa pieniężna.Jednak nie otrzyma pracownik odprawy
pieniężnej jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.Jeżeli
pracodawca chce zmienić okres wypowiedzenia to może to zrobić podczas
przebywania pracownika na urlopie wychowawczym, może np.skrócić okres
wypowiedzenia do jednego miesiąca, wówczas z racji przebywania na urlopie
wychowawczym nie otrzyma odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy,
ponieważ Pana Żona nie otrzymuje wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia, tylko
dodatek do zasiłku rodzinnego który przyznaje referat świadczeń.

Proszę zapytać się pracodawcy czemu chce przywrócenia do pracy.Wg. mnie Pana
Żona nie powinna powracać do pracy na prośbe pracodawcy, ponieważ na urlopie
wychowawczym zachowa i tak prawo do odprawy wyniku zwolnienia grupowego.

wnioskuje jednak :

a) pracodawca chce uniknąć wypłaty odprawy pieniężnej i sprytnie przymusić
pracowników, aby sami wypowiedzeli umowy o prace, jednak nie może tego zrobić
podczas urlopu wychowawczego, gdzie stosunek pracy jest szczególnie chroniony,

b) zakład pracy idzie na ręke i zgodnie z art.36 K.p. skraca okres
wypowiedzenia np. z 3 miesięcy do 1 miesiąca i dodatkowo do odprawy Pana Żona
otrzyma otrzyma odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część
okresu wypowiedzenia,

c) zgodnie art.8 ust.1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U.z
2003 ,Nr 213 ,poz. 2081) chce rozwiązać umowe na mocy porozumienia stron,
jednak to pracodawca musi z tym wnioskiem wystąpić, wówczas nie obowiązuje
okres wypowiedzenia i odprawy pieniężne się należą.
Temat: Was też tak w ZDMie nie lubią? ;-)
Was też tak w ZDMie nie lubią? ;-)
Jakiś czas temu do naszego ZDiTMu wysłałem pismo z prośbą o załatwienie kilku drobnych rowerowych spraw, m.in.

Ogrodzenie ścieżki rowerowej, by nie była ona miejscem nielegalnego parkowania. Jak widać na zdjęciu, ścieżka przerwana jest zatoczką postojową - chciałem, by wydzielono brakujący odcinek ścieżki i postawiono urządzenia uniemożliwiające nielegalne parkowanie (chociażby wykorzystano stojące kwietniki)

www.szczecin.mm.pl/~rower64/temp/zolnierza1.jpg
www.szczecin.mm.pl/~rower64/temp/zolnierza2.jpg

Oto odpowiedź jaką otrzymałem:
"3) Podane przez Pana przykłady nieprawidłowości dotyczące fragmentu ścieżki rowerowej na pl. Żołnierza w postaci ustawionych na ciągu rowerowym kwietników zostaną usunięte."

To się nazywa czytanie ze zrozumieniem ;-)

Inny problem dotyczył możlwości płynnego wjazdu z jezdni na ścieżkę rowerową. Proponowałem, by wyznaczyć na wysokości dziko udeptanego miejsca płynny wjazd z jezdni na ścieżkę rowerową (wcześniej, przed skrzyżowaniem nie ma drogi dla rowerów)

www.szczecin.mm.pl/~rower64/temp/malczewskiego.jpg

Tymczasem:

"5) Ścieżka rowerowa przy ul. Malczewskiego została zrealizowana w ramach budowy centrum handlowego Galaxy i związanej z nią przebudowy układu komunikacyjnego w tym rejonie. Na osygnalizowanym skrzyżowaniu ul. Malczewskiego i Matejki zostało wydzielone przejście dla pieszych oraz „przejazd dla rowerzystów” oznakowany znakiem P-11, który łączący się z wydzieloną ścieżką rowerową biegnącą w stronę
al. Wyzwolenia. Jednocześnie informujemy, że na skrzyżowaniach przejazdy dla rowerzystów obok przejść dla pieszych wyznacza się od strony skrzyżowania, w związku z powyższym lokalizacja przejazdu jest właściwa i zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181). "

A gdzie odpowiedź na moje pytanie? ;-)

Ogólnie - szkoda słów - to już nie pierwsza ich wpadka i pewnie nie ostatnia...

Pozdro
Tomek